Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN RESEN İPTALİNDE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYETLER HK.

KARAR: İHALENİN RESEN İPTAL EDİLDİĞİ HALLERDE BU KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİNDEN ÖNCE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI KURUMUN GÖREV ALANI İÇİNDEDİR.

KARAR NO : 2015/903

KARAR TARİHİ : 05.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…verilen tekliflerin… yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması sebebiyle 08.07.2013 tarihli onay ile ihalenin iptal edildiği, iptal kararının davacıya 12.07.2013 tarihinde tebliğ edildiği, davacının ihalenin iptali kararının tebliğinden önce, 12.07.2013 tarihli dilekçe ile… yeniden yaklaşık maliyet hazırlanarak ihale işlemlerinin sonuçlandırılması talebini içerir şikayet başvurusunda bulunduğu, başvurunun reddi üzerine davalı idareye…yaptığı itirazen şikayet başvurusunun…ihalenin iptali kararının şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine alınmadığından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı, iptal kararının doğrudan dava konusu edilebileceğinden bahisle başvurunun görev yönünden reddedildiği…anlaşılmıştır.

Bakılan davada, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun ihalenin iptaline ilişkin olmadığı, yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasına ilişkin olduğu ve ihalenin iptali kararının anılan şikayet başvurusundan sonra öğrenildiği…buna göre, ihalenin iptal edildiğini bilmeyen isteklinin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun esastan incelenerek karar verilmesi gerektiğinin kabulü gerekmektedir. Nitekim şikayet üzerine idare tarafından işin esasına girilmek suretiyle “yaklaşık maliyetin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine” karar verilmiştir.

Öte yandan, dava konusu işlemin gerekçesinde, “12.07.2013 tarihinde ihalenin iptal edildiğinden haberdar olunduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu aşamadan sonra yapılacak başvurunun ihalenin iptaline yönelik olduğunun kabulü gerektiği” belirtilmekle birlikte, ihalenin iptali kararının davacı şirkete şikayet başvurusundan önce bildirildiğine dair tebliğ belgesi bulunmamaktadır.

Bu durumda, itirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.