Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN YAPILDIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMLAR HK.

KARAR: İHALENİN YAPILDIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK OTURUMDA, BELGELERİN MEVCUDİYETİ TESPİT EDİLİRKEN İZLEYEN OTURUMLARDA İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR.

KARAR NO : 2014/1840

KARAR TARİHİ : 25.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 36

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

K… Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 17/07/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “K… İlçesindeki Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde, Sokak ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Çöp Konteynerların Yıkanıp Dezenfekte Edilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak A… Sosyal Hiz. Gıda İnş. Nak. San Tic Ltd. Şti. ve T. Sos. Hiz. Otom. Nak. İnş. Peyz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis olunan ihalenin iptaline ilişkin 26/09/2014 tarihli ve 2014/UH.III.-3268 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, anılan ihaleye üç şirket tarafından teklif verildiği ihaleyi yapan idare tarafından yaklaşık maliyetin 82.364.449,66 TL, sınır değerin ise 63.343.422,82 TL olarak belirlendiği, ihaleye teklif veren E.Tem. Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan iki şirketten A. Sosyal Hiz. Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti-T. Sos. Hiz. Otom. Nak. İnş. Peyz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifi ise İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde istenilen konteyner yıkama aracı için yeterli doküman bulunmadığı ve özel ortak adına teklif mektubunu imzalayan R.D’nin yetkili olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihale komisyonunun 08/08/2014 tarihli kararı ile ihalenin A. Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, sonrasında ise A. Sosyal Hiz. Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.-T. Sos. Hiz. Otom Nak. İnş. Peyz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 21/08/2014 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 22/08/2014 tarihli işlemiyle şikayetin reddine karar verdiği, idarenin bu kararının şikayetçiye 25/08/2014 tarihinde bildirilmesinin ardından 02/09/2014 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine davalı idare tarafından “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde isteklinin kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin belgeleri sunduğu belirtilmesine karşın, “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak’’ ile ihale komisyonu kararında isteklinin kendi malı olması istenen konteyner yıkama aracına ilişkin olarak sunulan belgelerin eksik olduğunun belirtilmesinin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan güvenirlik ve saydamlık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldığı” ifade edilerek ihalenin iptal edilmesi üzerine bakılmakta olan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yüklenicinin kendi malı olması istenen toplam 11 adet makine ve ekipmandan 1 adet konteyner yıkama aracına ilişkin olarak özel ortak T. Sos. Hiz. Otom. Nak. İnş. Peyz. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sadece taahhütname ve T. Hizmet Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından alınmış 21 DD 590 plakalı aracın konteyner yıkama aracı olduğuna ait yazının sunulduğu, dolayısıyla 1 adet konteyner yıkama aracı için sunulan belgelerin yeterli olmadığı ve İdari Şartname’de öngörülen yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı belirtilerek teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin yapıldığı tarihte gerçekleştirilen ilk oturumda, ihaleye verilen teklif zarflarının isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılması, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesi, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi, istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanması, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanması, bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmemesi, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilememesi ve tamamlatılmaması, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılmasının esas olduğu, ihaleyi yapan idarece düzenlenen zarf açma belge kontrol tutanağında, ihale konusu işte çalıştırılacak makine teçhizat ve ekipmanlar için tek sütun açıldığı, iş ortaklığı tarafından teklif kapsamında bütün makine teçhizat ve ekipmanlar için ayrı ayrı belge sunulduğundan zarf açma belge kontrol tutanağında bu belgelerin olduğuna ilişkin “var” ibaresine yer verildiği, “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda yer alan “var” ifadesinden, teklif dosyası içerisinde iş ortaklığının her 2 ortağı tarafından da makine ve ekipmana ilişkin belgelerin sunulduğunun anlaşılması gerektiği, sunulan belgelerin yeterli sayıda ve içerik olarak yeterlilik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir ifade olarak değerlendirilmemesi gerektiği, ihalenin yapıldığı tarihte gerçekleştirilen ilk oturumda sadece teklif mektubu ile geçici teminat mektubunun usulüne uygun sunulup sunulmadığı yönünde bir değerlendirme yapılabileceği, diğer belgeler açısından sunulan belgelerin usulüne uygun sunulup sunulmadığı ve istenilen kriteri karşılayıp karşılamadığının izleyen oturum/oturumlarda inceleneceği, ihale komisyonunca ilk oturumu izleyen oturumda sunulan belgelerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda ise iş ortaklığının özel ortağı tarafından 21 DD 590 plakalı konteyner yıkama aracına ilişkin sunulan T. Hizmet Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen belgelerin kendi malı olduğunu tevsik eder nitelikte bir belge olmadığının tespiti yapılarak “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”a yazıldığı, dolayısı ile iş ortaklığı tarafından 21 DD 590 plakalı konteyner yıkama aracına ilişkin ihale dokümanında istenilen belge kapsamında belge/belgeler sunulduğu, ancak mevzuatta kendi malı olduğunu tevsik edici belge niteliğinde olmadığı, aşama itibarı ile “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ın farklı aşamalarda düzenlendiği, ihale komisyonunca tutulan “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın istenilen kriteri belgelendirme kapsamında bir belgenin sunulup sunulmadığına ilişkin “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ın ise sunulan belgenin istenilen koşulu karşılamadığına ilişkin olduğu ve içerik olarak da birbiri ile çelişmediği sonucuna varıldığından A. Sosyal Hiz. Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.-T. Sos. Hiz. Otom. Nak. İnş. Peyz. Taah. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda “Teklif Zarfi Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda iş ortaklığı’nın İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde isteklinin kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin belgeleri sunduğu belirtilmesine karşın, “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine ilişkin Tutanak” ile ihale komisyonu kararında isteklinin kendi malı olması istenen konteyner yıkama aracına ilişkin olarak sunulan belgelerin eksik olduğunun belirtilmesinin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan güvenirlik ve saydamlık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ihalenin iptaline dair verilen Kurul kararında yukarıda yer verilen gerekçeler uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı…