Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE AİT İŞ KAPSAMINDAKİ İHTİYAÇLAR HK.

KARAR: İHALEYE AİT İŞ KAPSAMINDAKİ İHTİYAÇLARIN MEVZUATA UYGUN OLARAK BELİRLENMESİ, İŞİN SÜRECİNİN PLANLANMASI VE MEVZUATA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN SÜRELERİN ÖNGÖRÜLMESİNE YÖNELİK YETKİ VE SORUMLULUK İDAREYE AİTTİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-864

“…  başvuruya konu ihaleye ait ilan tarihinin “26.05.2022, ihale tarihinin “24.06.2022” olduğu, işin süresinin ise işe başlama tarihinden itibaren 731 olarak düzenlendiği, başvuruya konu ihaleye ait iş kapsamındaki ihtiyaçların mevzuata uygun olarak belirlenmesi, işin sürecinin planlanması ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi açısından sürelerin öngörülmesine yönelik yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren nitelikli araçlar olduğu, (elektronik vinç sistemli çöp toplama aracı, elektronik vinç sistemli konteyner yıkama aracı, çöp kamyonları, kamyon, kazıcı yükleyici kepçe vb.) diğer taraftan sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanacağı, yüklenici tarafından temin edilecek araçların, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde idarenin kurduğu kontrol teşkilatına Teknik Şartname’de belirtilen özellikleri haiz olup olmadığına ilişkin incelemelerini yapmak üzere şase ve üst yapı için ayrı ayrı üretici, yetkili satıcı veya yetkili distribütör tarafından onaylanmış teknik belgeleri ve AİTM münferit araç uygunluk belgeleri ile birlikte teslim edileceği, araçların tamamının Teknik Şartname’de yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”