Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE AİT SÖZLEŞME TASARISI HK.

KARAR: İHALEYE AİT SÖZLEŞME TASARISINDA ÖZEL OLARAK HERHANGİ BİR KAYIT VEYA TUTANAK İSMİ ZİKREDİLMESE DE İŞİN İFASI SIRASINDA KULLANILACAK KAYIT VE TUTANAKLARA İLİŞKİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ’NDEKİ USUL VE ESASLARIN UYGULANACAĞINI BELİRTEN DÜZENLEME MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.I-1387

“Başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar” başlıklı 19’uncu maddesinin 19.1 numaralı bendinde özel olarak herhangi bir kayıt veya tutanak ismi zikredilmemiş, ancak işin ifası sırasında kullanılacak kayıt ve tutanaklara ilişkin olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ndeki usul ve esasların uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Her ne kadar başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar” başlıklı 19’uncu maddesinin 19.1 numaralı bendinde özel olarak herhangi bir kayıt veya tutanak ismi zikredilmemiş olsa da idarece hazırlanan Tip Sözleşmede, işin ifası sırasında kullanılacak kayıt ve tutanaklara ilişkin olarak tatbik edilecek usul ve esaslar için Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne atıfta bulunulduğundan ve söz konusu Şartname’de işin uygulanması sürecinde kullanılabilecek kayıt ve tutanak çeşitleri düzenlendiğinden, idarece yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”