Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANAN SÖZLEŞME TASARISI HK.

KARAR: İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANAN SÖZLEŞME TASARISI’NDA TİP SÖZLEŞME’NİN 20.2’NCİ MADDESİNE İLİŞKİN 31 NUMARALI DİPNOTTA BULUNAN İBAREYE YER VERİLMEDİĞİ TAKTİRDE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1490

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“… mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre yapılan incelemede,  Sözleşme Tasarısı’nın 19.1’inci maddesinde, işin yürütülmesi sırasında yüklenici ile birlikte idare tarafından sorumlu tutulan personel tarafından tutulması öngörülen kayıt ve tutanaklara ilişkin bilgilere yer verildiği, ayrıca anılan Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinde “İhale konusu işte kısmi kabul yapılması öngörülmemesine istinaden “Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.” bilgisine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak başvuruya konu ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesine ilişkin 31 numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”