Hakkakul Logo Beyaz

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELERİN VE YETERLİK KRİTERLERİNİN İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLER AÇISINDAN HERHANGİ BİR TEREDDÜDE YOL AÇMAYACAK BİÇİMDE BELİRLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-471

“… Kanun ve Yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunduğu, bu bağlamda söz konusu dokümanın bir parçası olan idari şartnamelerde yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda idareler tarafından ihaleye katılabilmek için gerekli belgelerin ve yeterlik kriterlerinin ihaleye katılacak olan istekliler açısından herhangi bir tereddüde yol açmayacak biçimde açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi isteklinin kendi teklifinin değerlendirmeye alınıp ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin ise değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki ikinci iddiasının İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde yer verilen düzenlemelerde belirtilen yeterlik kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu iddiaya ilişkin olarak başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yer aldığı 10.02.2022 tarihli ihale komisyonu kararına bakıldığında, başvuru sahibi isteklinin  “İdari Şartnamenin 7.1.ı maddesi gereğinde ortak girişim pilot ortak Mirzememet Aktaş tarafından ihaleye sunulan ihale kapsamında çalıştırılacak olan araçların plakalarının yeterlik bilgileri tablosunda sunulan tahditli plakalardan farklı olması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı komisyon kararında yine diğer 10 isteklinin İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesi ile bağlantılı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdari Şartnamenin 7.1.ı maddesinde yer verilen  “Servis araçlarının çalışacağı illerde ilgili Belediyelerce veya il – ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara uygun olarak, tahditli plaka (S plaka v.b), yetki belgesi (D2, D4 ya da muadili) istenmesi durumunda gerekli olan yetki belgeleri ile tahditli plakalı illerde çalışacak olan araçların ruhsat bilgilerini teklifleri ile birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.” düzenlemesi incelendiğinde;

Söz konusu maddede ihaleye katılabilmek için gerekli belgelere ve yeterlik kriterlerine açık bir şekilde yer verilmediği, ihale konusu işin gerçekleştirileceği il/ilçe bazında hangi belgelerin gerekli olduğu veya tahditli plakalarla ilgili net bir düzenleme yapılmadığı, yeterlik bilgileri tablosunda da İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde belirtilen yetki belgeleri ile tahditli plakalara ilişkin olarak bu belgelerin açıkça ifade edildiği ayrı bir satır açılmadığı, yine Teknik Şartnamede de açık bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmış olup söz konusu düzenlemenin istekliler açısından tereddüt doğurabilecek nitelikte olduğu, bu durumun 10.02.2022 tarihli ihale komisyonu kararında 11 isteklinin anılan madde ile bağlantılı olarak değerlendirme dışı bırakılmasından da anlaşılabileceği sonucuna varılmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca İdari Şartame düzenlemelerinde ihaleye katılımda istenilecek belgelere ve aranacak yeterlik kriterlerine açıkça yer verilmesi gerekmektedir. İtirazen şikâyete konu ihalede uyuşmazlığa konu olan İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde yer verilen düzenleme incelendiğinde, yukarıda açıklandığı üzere yeterlik kriterlerinin net bir şekilde belirlenmediği, bir başka ifade ile hangi belgelerin yeterlik kriteri olarak istenildiği hususunda bir belirsizlik bulunduğu anlaşılmıştır. Bu belirsizliğin isteklileri tereddüde düşürebileceği gibi itirazen şikâyet başvurusunda yer verilen iddia konusu hususa ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılmasını da engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.  Bu itibarla, somut ihalede İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması durumunda bu belgelere ilişkin değerlendirmenin işin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”