Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE KATILIM YASAĞI HK.

KARAR: İHALEYE KATILIM YASAĞINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN İHALE KONUSU İŞİN BİR ÖNCEKİ GÖREV YERİNİN FAALİYET ALANIYLA İLGİLİ OLMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/1564

KARAR TARİHİ : 22.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 2531

İLGİLİ MADDE NO : 2

(Danıştay 13. Dairesi)

… Dosya içerisinden H.K.’nin 17.02.2003-08.03.2011 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında yer alan 7. Bölge Müdürlüğü’nde “bölge müdür yardımcısı” olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda ise 08.03.2011-30.01.2012 tarihleri arasında “yol bakım ve onarım şubesi müdürü” olarak görev yaptığı görülmektedir.

H.K.’nin yaptığı görevlerin 2531 sayılı Kanun’da belirtilen yasak kapsamında olup olmadığının ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

H… K… görev yaptığı 7. Bölge Müdürlüğü’nün ihaleyi yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında yer alması, ihaleyi yapan Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın ise merkez teşkilatında yer alması ve ayrıca H.K.’nin ihalenin yapıldığı tarihten üç yıl önce bu görevinden ayrıldığının anlaşılması karşısında, Hasan Kaptan’ın 7. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmış olması bakılan ihaleye katılım açısından bir engel teşkil etmemektedir.

H.K’nin Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda yaptığı görev açısından durum değerlendirildiğinde ise, ihaleyi yapan daire başkanlığı ile anılan kişinin görev yaptığı daire başkanlığının farklı daire başkanlıkları olduğu, uyuşmazlık konusu işin yol yapımına ilişkin olmasına rağmen görev yapılan daire başkanlığının faaliyet alanında yol yapım çalışmaları olmadığı gibi bu daire başkanlığının yol yapım ihalelerini yapmak şeklinde bir görevi de olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, H.K.’nin Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda yapmış olduğu görevin de 2531 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu durumda yukarıda yapılan değerlendirmeler bağlamında H.K açısından, uyuşmazlık konusu ihaleye katılım yasağı için 2531 sayılı Kanun’da öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.