Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE KATILIM AŞAMASINDA YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: KANUNDA İHALEYE KATILIM AŞAMASINDA YETERLİK KRİTERİ OLARAK ÖNGÖRÜLMEYEN BİR BELGE YÖNETMELİK İLE İSTENEMEZ.

KARAR NO : 2010/383

KARAR TARİHİ : 18.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Danıştay 13. Dairesi)

4734 sayılı Kanun‘un ihaleye katılım kurallarını düzenleyen bölümünde yer alan 10. maddesinde, ihaleye katılımda isteklilerden istenecek bilgi ve belgeler tek tek sayılmış, ancak birim fiyat teklif cetveli ile ekinde idarenin tanımladığı ve belirlediği şekilde analiz sunulması hususlarına yer verilmemiştir. Bu kapsamda isteklilerin, tekliflerinin ekinde istenilen belgeleri vermemeleri hâlinde ihale dışında bırakılmaları sonucu doğabileceğinden, Kanun’da sayılmayan bir belgenin yönetmelik ve/veya şartname ile istenebilecek belgeler kapsamına dâhil edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Öte yandan, Kanun’un 38. maddesinin, ihaleye katılma yeterliği olan isteklilerin tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunması hâlinde yazılı açıklama istenmesi ve sorgulamanın yapılması aşamasını düzenlediği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; teklifler değerlendirildikten sonra, ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı halinde Kanun’un 38. maddesi uyarınca istenmesi mümkün olan analizlerin, yukarıda aktarılan Yönetmelik ve şartname kuralı esas alınmak suretiyle böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağının belli olmadığı tekliflerin verilmesi aşamasında, bir ihaleye katılım şartı olarak istenilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, Kanun’da ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen birim fiyat teklif cetvelinin ve ekinde analizlerin sunulmamasının ihaleye katılım aşamasında istenilemeyeceği açık olup; davacının teklifinin, birim fiyat teklif cetveli ekinde idarenin tanımladığı ve belirlediği şekilde analiz sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.