Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE KATILIMDA YETERLİLİK KURALLARI HK.

KARAR: İHALEYE KATILIMDA YETERLİLİK KURALLARI, 4734/10’DA SAYILAN KRİTERLE GÖRE TAYİN EDİLİR.

KARAR NO : 2014/3245

KARAR TARİHİ : 27.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Danıştay 13. Dairesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; F. Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 20.11.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Aylık (01 Ocak 2014-31 Aralık 2015) 850 Kişilik (700 Kişi Destek/150 Temizlik) Hastane Temizlik ve Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin 13.11.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.11.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.12.2013 tarih ve 37429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde 5. ve 6. iddialar olarak özetle;

5) Amortismana tabi kıymet olan ve dolayısıyla %3 sözleşme ve genel gider arasınla yer alması gereken tıbbi atık konteyneri ve atık toplama konteynerine birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesinin kamu zararına yol açacağı,

6) Teknik Şartname’de yer alan “NOT: Aylık Temizlik Malzemeleri listesinde yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,15, 23, 24, 32 ve 34 no.lu ürünlerin markaları teklif mektubunda belirtilecektir.” düzenlemesi ile teklif mektubunda malzemelerin markalarının belirtilmesinin istendiği, İdari Şartname’nin yeterlik kriterlerine ilişkin 7’nci maddesinde markalara ilişkin düzenleme yapılmadığı, düzenlemenin ihale ilanında ve idari şartname yerine teknik şartnamede yapılmasının mevzuata aykırı olduğu” yönünde iddialarda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunun dava konusu işlemle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

F. Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin 24 Aylık 850 Kişilik Hastane Temizlik ve Destek Hizmeti Alımı ihalesinde 7 kısım olarak değerlendirilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 13.01.2014 tarih ve 2014/UH.1-271 sayılı kararının iptali istemi hakkında, İdare Mahkemesi’nce, dava konusu işlemin, amortismana tabi kıymet olarak % 3 sözleşme ve genel giderler arasında yer alması gereken tıbbi atık konteyneri ve atık toplama konteynerine birim fiyat cetvelinde yer verilmesiyle ilgili beşinci kısmı yönünden verilen iptal kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlemin, “Teknik Şartname’de belirtilen ve aylık temizlik malzemeleri listesinde yer alan bir kısım ürünlerin markalarının teklif mektubunda belirtileceği” düzenlemesine yönelik altıncı kısmına ilişkin olarak ise;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 10. maddesinde, ihaleye katılımda yeterlik kuralları belirlenmiş olup, anılan maddenin ikinci fıkrasında ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için 3 kriter, meslekî ve teknik yeterliğin belirlenmesi için 9 kriter sayma suretiyle belirtilmiş, 27. maddesinde ise, yeterlik kriterlerinin idarî şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.

Bakılan davada, Teknik Şartname’de isteklilerce teklif edilen ürünlerin markalarının teklif mektubunda belirtilmesi gerektiğine dair not şeklinde ifade edilen hususun, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtilen ekonomik ve mali yeterliğin veya mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin kriterler arasında yer almadığı, dolayısıyla teklif edilecek ürünlerin markalarının teklif mektubunda belirtilmesi hususunun isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi açısından yeterlik kriteri olmadığı anlaşılmakta olup; itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin kısmen iptali yolundaki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü, kısmen reddi ile; temyize konu Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 08.05.2014 tarih ve E;2014/176, K:2014/545 sayılı kararının; dava konusu işlemin, amortismana tabi kıymet olarak % 3 sözleşme ve genel giderler arasında yer alması gereken tıbbi atık konteyneri ve atık toplama konteynerine birim fiyat cetvelinde yer verilmesiyle ilgili beşinci kısmının iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA; Teknik Şartname’de belirtilen ve aylık temizlik malzemeleri listesinde yer alan bir kısım ürünlerin markalarının teklif mektubunda belirtileceği düzenlemesiyle ilgili altıncı kısmı yönünden verilen iptal kararının BOZULMASINA; bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine…