Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRDEN FAZLA İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURU HK.

KARAR: BİRDEN FAZLA İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURUDA BULUNULMASI HALİNDE BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİASININ ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1465

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında; aranması gereken asgari unsurlar ile dilekçe ekinde sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin sayıldığı, bu başvuru yollarına ilişkin olarak anılan Kanun’da öngörülen sürelerde sağlıklı bir denetim yapılabilmesi amacıyla eksiklik içermeyen dilekçelerle başvuruda bulunulmasının öngörüldüğü, buna göre başvuruların şekil unsurlarına ilişkin olarak, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağının ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Fatsa Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2014/144780 İhale Kayıt Numaralı ihaleye katılım esnasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin anılan ihalenin İdari Şartnamesi’ndeki şartları karşılamadığı için teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiğine ilişkin iddiasının, anılan ihalenin konusunu oluşturduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiasının, anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan “…Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, …  tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”