Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYİ İPTAL ETMEDE İDARENİN TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İHALEYİ YAPAN İDARELERE İHALEYİ İPTAL ETME KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİ TANINMIŞTIR; ANCAK BU YETKİ, MUTLAK VE SINIRSIZ OLMAYIP KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA USULE VE AMACA UYGUN OLARAK KULLANILMALIDIR

KARAR NO : 2022/UY.II-1439

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 36 ve 56

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanların itirazen şikayete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği, idare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, ihale komisyonu kararından, ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve bu kararın ihale yetkilisince onaylandığı görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından iptal kararına ilişkin isteklilere gönderilen yazılar ile şikâyet başvurusu üzerine alınan kararlarda ihalenin 4734 sayılı Kanun’un … 39’uncu maddesi çerçevesinde bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle iptal edildiğinin ifade edildiği anlaşılmıştır.

Anılan Kanun’un bahse konu 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarece, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği ancak talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerinin talep eden isteklilere bildirileceği hüküm altına alınmış olup bu çerçevede ihaleyi yapan idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisinin tanındığı ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “ihale konusu işin arazi keşfi ile metrajının yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuş” ifadesine, idarece başvuru sahibine gönderilen “Şikayete Cevap Tebligatı” konulu yazıda da benzer şekilde “arazi keşif metrajının tekrardan incelenmesine karar verilerek tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiş ve alınan iptal kararı isteklilere tebliğ edilmiştir.” ifadesine yer verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı anlaşılmıştır.”