Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN İHALEYİ İPTAL ETMEDE TAKDİR HAKKI HK.

KARAR: İDARE, İHALEYİ İPTAL ETME NOKTASINDAKİ TAKDİR HAKKINI KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE UYGUN BİÇİMDE KULLANMAK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/898

KARAR TARİHİ : 25.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 39

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

…Olayda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından, 16.9.2014 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Anadolu Yakası 6 ve 8 Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları ile Kanal Görüntüleme Hizmet Alımı İşi” ihalesine yönelik olarak 7 isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin ihaleye katılamayacağını bildiren bir yazı verdiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 isteklinin Kalite Yönetim Sistemi Belgesinde “aslı gibidir” noter onayı bulunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, dolasıyla dava konusu ihalede rekabet şartlarının gerçekleştiği, Kamu İhale Kurumunun 4.2.2015 tarih ve 366 sayılı kararıyla, ihalede düzeltici işlem yapılmasına karar verilmesi nedeniyle, söz konusu uyarınca ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, ancak ihale yetkilisinin 9.3.2015 tarihli kararıyla, iş kapsamındaki yağmursuyu hatlarına (Baca-Izgara-Yağmursuyu) ait envanterin çıkarılarak ölçüm ve veri tabanı oluşturulacağı ve bu doğrultuda işin nicelik ve niteliği değişeceği gerekçesiyle ihalenin  iptaline karar verildiği, iptal gerekçesinde belirtilen hususun, idare tarafından önceden öngörülebileceği ve idarece bu durumun göz önüne bulundurulmak suretiyle ihale kapsamındaki işlerin yürütülmesi gerektiği, her ne kadar idarenin iptali konusu idarelere takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun biçimde, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun biçimde kullanılması gerektiği, iptal gerekçesi ve aynı iş olarak nitelendirilebilecek ve aynı idare tarafından gerçekleştirilen “Anadolu Yakası 7. ve 9. Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları ile Kanal Görüntüleme İşi” ihalesine İlişkin olarak herhangi bir iptal kararının alınmadığı hususu göz önüne alındığında, ihalenin iptali konusundaki takdir yetkisinin kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesine aykırı olarak kullandığı, öte yandan dava konusu ihalenin iptal gerekçesinde belirtilen hususun, yasal sınırlar içerisinde kalma suretiyle iş artışı yapılarak giderilebileceği görülmektedir.

Bu durumda, davacı uhdesinde kalan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından, 16.9.2014 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Anadolu Yakası 6 ve 8 Bölge Ana Ulaşım Yollarında Yağmursuyu Hatları ve Açık Kanalların Teressubat Temizlik Çalışmaları ile Kanal Görüntüleme Hizmet Alımı İşi” ihalesinin, iş kapsamındaki yağmursuyu hatlarına (Baca-Izgara-Yağmursuyu) ait envanterin çıkarılarak ölçüm ve veri tabanı oluşturulacağı ve bu doğrultuda işin nicelik ve niteliği değişeceği gerekçesiyle iptal edilmesinde, söz konusu gerekçenin, 4734 sayılı Kanun‘un 5, maddesinde belirtilen temel ilkelerden olan, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması ilkesine uygun olmadığı, ihalenin iptali konusundaki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile eşitlik ilkesi doğrultusunda kullanılmadığı, dava konusu ihalenin iptal gerekçesinin, idare tarafından önceden öngörülebilecek ve idarece bu durumun göz önüne bulundurulmak suretiyle ihale kapsamındaki işlerin yürütülmesini gerektirecek nitelikte olduğu, öte yandan iş kapsamındaki yağmursuyu hatlarına (Baca-Izgara-Yağmursuyu) ait envanterin çıkarılarak ölçüm ve veri tabanı oluşturulması işinin, yasal sınırlar içerisinde kalma suretiyle iş artışı yapılarak giderilebileceği hususları göz önüne alındığında, ihalenin iptaline ilişkin karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…