Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYİ İPTAL ETMEDE TAKDİR HAKKI HK.

KARAR: İHALE YETKİLİSİ İHALEYİ İPTAL ETME NOKTASINDAKİ TAKDİR HAKKINI KAMU YARARI VE HİZMETİ GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA KULLANMALIDIR.

KARAR NO : 2015/1141

KARAR TARİHİ : 23.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 39

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dosyanın incelenmesinden; davalı idare tarafından 23/07/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyeye Ait Hizmet Binaları ile Mücavir Alan İçerisinde Bulunan Tüm Mahallelerin Temizlenmesi, Katı Atıkların Toplanması ve İdarenin Belirleyeceği Yere Taşınması Hizmet Alımı İşi” ihalesinde, ihale dokümanının rekabeti engellediği gerekçesiyle, 14 şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bunun üzerine rekabet şartları oluşmadığından bahisle ihale komisyonu tarafından ihalenin iptaline karar verildiği, diğer taraftan, ihalenin iptal edilmesi üzerine ihale konusu iş için yapılan 4 aylık geçici ihale sonucu ile davacının teklifinin 4 aya tekabül eden kısmı arasında 1.112.130,11-TL fark oluştuğu, 36 aylık ihale dönemi için farkın 10.009.170,99-TL olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; ihale dokümanının rekabeti engellediği gerekçesiyle 14 şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 38 ihale dokümanı satılmasına rağmen 2 geçerli teklif bulunmasının ihale şartlarının katılımı engellediği noktasındaki şikâyetleri doğrular mahiyette olduğu; diğer yandan, idare tarafından ihalenin iptal edilmesi üzerine 4 aylık geçici dönem için yapılan ihale sonucu ile davacının 36 aylık teklifinin 4 aya tekabül eden kısmı arasında 1.112.130,11-TL fark oluşması, 36 aylık ihale dönemi için farkın 10.009.170,99-TL olmasının, ihaleye katılımın yanında ihaleye sunulan tekliflerin ekonomikliği açısından da rekabetin sağlanmadığı hususuna işaret ettiği, idarenin yetkisi çerçevesinde ihalenin iptali için makul sebeplerin oluştuğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptaline dair Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir…