Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İİSTEKLİ SIFATINI KAZANMA HK.

KARAR: İSTEKLİ OLABİLECEK SIFATINI KAZANMAK İÇİN İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ GİBİ İHALEYE TEKLİF VEREREK İSTEKLİ SIFATINI KAZANAN KİŞİ YA DA KURULUŞLARIN DA ÖNCELİKLE BU ŞARTI SAĞLAMALARI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1230

“Başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu anlaşılmış, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin ticaret sicil gazetelerini sunma zorunlulukları bulunmamakla birlikte, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulama ile şirketin faaliyet alanına ilişkin inceleme yapılabilmektedir.

 

Diğer taraftan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediklerinin tespitinde, istekli olabileceklerden farklı olarak teklif dosyası kapsamında sundukları belgeler üzerinden de bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde, isteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerektiği, bu kapsamda isteklilerin yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler ile sanayi sicil belgesi, kapasite raporu imalat yeterlik belgesi ve anılan Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde de “İller Bankası Uygunluk Belgesi” tekliflerinin ekinde sunması gerektiği şartı yer almaktadır.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli M…T…, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Y… Limited Şirketi’nin Ticaret Sicil Gazetelerinde ihale konusu “Muhtelif Çaplarda Boru, Sfero Kapak ve Ek Parça üretimi ve satışı” alanında spesifik olarak faaliyet gösterdiği bilgisinin yer almadığı görülmekle birlikte, anılan isteklilerin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci ve 7.5.4’üncü maddelerinde istenilen yeterlik kriterlerini sağladığının idarece tespit edildiği, bu belgelerde yer alan bilgiler dikkate alındığında, bahse konu isteklilerin ihale konusu alanda faaliyette bulundukları sonucuna ulaşılmıştır.”