Hakkakul Logo Beyaz

İlan yapılmayan ihalelerde idare tarafından davet edilmeyip ihale dokümanının satılmadığı kişilerin yaptığı itirazen şikayet başvuruları kurulun görev alanında değildir.

Karar No : 2015/1855

Karar Tarihi : 14.05.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

… başvuruda bulunabilmek için arana ‘istekli’ veya ‘istekli olabilecek’ sıfatının, ilan yapılmayan ve davet edilmeyenlere doküman satılmayan pazarlık usulünde kazanılması mümkün olmamaktadır. Bu itibarla ilansız pazarlık usulünün uygulandığı ihalelerde ‘istekli’ veya ‘istekli olabilecek’ler dışında kalanlar açısından idari başvuru zorunluluğu bulunmadığından, anılan kişiler tarafından yapılan başvurulara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda 4734 sayılı Kanun’da öngörüldüğü üzere, istekli ya da istekli olabilecekler arasında bulunmayan davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nca başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, başvurunun ihaleyi yapan idareye gönderilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.