Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İLANI YAPILMAYAN İHALELERE İTİRAZEN ŞİKAYET HK.

KARAR: İLAN YAPILMAYAN İHALELERDE İDARE TARAFINDAN DAVET EDİLMEYİP İHALE DOKÜMANININ SATILMADIĞI KİŞİLERİN YAPTIĞI İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI KURULUN GÖREV ALANINDA DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2015/1855

KARAR TARİHİ : 14.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

… başvuruda bulunabilmek için arana ‘istekli’ veya ‘istekli olabilecek’ sıfatının, ilan yapılmayan ve davet edilmeyenlere doküman satılmayan pazarlık usulünde kazanılması mümkün olmamaktadır. Bu itibarla ilansız pazarlık usulünün uygulandığı ihalelerde ‘istekli’ veya ‘istekli olabilecek’ler dışında kalanlar açısından idari başvuru zorunluluğu bulunmadığından, anılan kişiler tarafından yapılan başvurulara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda 4734 sayılı Kanun’da öngörüldüğü üzere, istekli ya da istekli olabilecekler arasında bulunmayan davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nca başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, başvurunun ihaleyi yapan idareye gönderilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.