Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İMZA BEYANNAMESİ BİLGİLERİNİN BEYAN EDİLMEMESİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE DE İHALE DOKÜMANINDA DA GERÇEK KİŞİLERİN İMZA BEYANNAMESİ SUNACAĞINA YÖNELİK BİR DÜZENLEMEYE YER VERİLMEMİŞSE İSTEKLİ TARAFINDAN İMZA BEYANNAMESİ BİLGİLERİNİN BEYAN EDİLMEMESİ MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ VE BU GEREKÇE İLE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAMAZ

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-777

“… mevzuat hükümleri, idarece yapılan düzenlemeler, açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi uyarınca gerçek kişilerin ihaleye istekli olarak katılması durumunda elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin sunulacağı, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler” başlıklı kısımda gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemekle birlikte ihale dokümanı arasında verilen Yeterlik Bilgileri Tablosunda da gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir satırın bulunmadığı, vekâlet yoluyla ihaleye katılma durumunda vekâlet bilgilerinin beyan edileceğine yönelik düzenlemeye yer verildiğinin anlaşıldığı, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından imza beyannamesi bilgilerinin beyan edilmemesinin mevzuata aykırılık taşımadığı ve bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”