Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İMZA BEYANNAMESİNİN SUNULUŞU HK.

KARAR: “SURET – BU ÖRNEĞİN, İBRAZ EDİLEN BELGENİN AYNI OLDUĞUNU… ONAYLARIM” ŞERHİ TAŞIYAN İMZA BEYANNAMESİ, MEVZUATTA YER ALAN BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE DAİR HÜKÜM VE DÜZENLEMELERE UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-323

“… mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemelerinden, istekliler tarafından teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belgeler kapsamında gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı ya da aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan imza beyannamesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, ancak ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi İş Ortaklığı’nın özel ortağı A… Anonim Şirketi’nin sunmuş olduğu “suret – Bu örneğin, ibraz edilen belgenin aynı olduğunu… onaylarım” şerhi taşıyan imza beyannamesinin mevzuatta ve İdari Şartname’de yer alan belgelerin sunuluş şekline dair hüküm ve düzenlemelerine uygun olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin 2’inci iddiasının bahse konu istekli yönünden yerinde olduğu anlaşılmıştır.”