Hakkakul Logo Beyaz

İNTERNET HİZMETİ İHALELERİ HK.

KARAR: İNTERNET HİZMETİ İHALELERİNDE, İSTEKLİLERİN SADECE KENDİ ALTYAPISIYLA İHTİYACI KARŞILAMASININ İSTENMESİ İHALEYE KATILIMI VE REKABETİ ENGELLER

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-32

“…, 5809 sayılı Kanun’un …(24.) maddesinde internet hizmeti ihalelerinde tesis paylaşımına öncelik verileceğinin hüküm altına alındığı, buna karşın idare tarafından mevcut ihtiyacın isteklilerin kendi altyapısı ile sağlaması tercih edilerek, kiralama yoluyla ihtiyacın karşılanmasının istenilmediği, … teknik görüşte yeni altyapı yatırımları için 3-4 ay gibi bir süreye ihtiyaç duyulduğu, isteklilerin sadece kendi altyapısı ile ihtiyacın karşılanması istenilmesinin ihalelere katılımı ve rekabeti engelleyebileceği, nitekim ihaleye tek isteklinin katıldığı ve ihalenin de üzerine bırakıldığı dikkate alındığından başvuru sahibinin iddia ettiği maddelerin rekabeti engelleyici hususlar içermesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlamaması sebebiyle mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”