Hakkakul Logo Beyaz

“İŞ ALINDI BELGESİ” İHALE MEVZUATINA GÖRE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGE NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR

Karar No : 2022/UY.I-1483

Karar Tarihi : 30.11.2022

“İlgili mevzuat hükümlerinde, yapım işlerinde iş deneyimin tevsikinin hangi belgelerle yapılabileceğinin sayıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunmuş olduğu “iş alındı belgesi”nin bu belgeler arasında bulunmadığı, yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ateşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebileceği, “iş alındı belgesi”nin iş deneyim belgesi için başvuru ekinde sunulması gereken belgeler arasında yer aldığı ve anılan belgenin ihale mevzuatına göre iş deneyimini gösteren belge niteliğinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”