Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ BİTİRME BELGESİNİN BENZER İŞE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULAN İŞ BİTİRME BELGESİNİN İHALEDE İSTENEN BENZER İŞ TANIMINA UYGUN OLMASI VE ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI KARŞILAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-539

“… mevzuat hükümleri gereğince, ihaleye katılan isteklilerce teklif ettikleri bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, bir başka deyişle istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin konusunun ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun işlere ilişkin olması gerektiği, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ise benzer iş olarak kamu veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerin kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan ve EKAP üzerinden teyidi yapılan belge incelendiğinde; Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından M… Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 26.08.2020 tarihli ve 2018/149154-2828941-1-1 iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin tanımının “2. Kısım Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine ait Malzemeli Yemek Pişirme, Servis, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı”, kabul tarihinin “31.07.2020”, belge tutarının “2.735.478,10 TL” olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan iş bitirme belgesinin ihalede istenen benzer iş tanımına uygun olduğu ve asgari iş deneyim tutarını (3.946.720,00 x %30=1.184.016,00 TL) karşıladığı, ayrıca EKAP üzerinden teyidi yapılan söz konusu belge için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”