Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ BİTİRME BELGESİNİN KULLANILMASI HK.

KARAR: DÜZENLENEN İŞ BİTİRME BELGESİ, İŞLETMENİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE YENİ ŞİRKET BÜNYESİNDE KULLANILABİLİR.

KARAR NO : 2015/797

KARAR TARİHİ : 04.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

… Uyuşmazlık konusu olayda; dava konusu 11.03.2015 tarih ve 2015/UH.I-789 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yukarıda aktarımı yapılan 04.03.2015 tarih ve 2015/UH.I-748 sayılı Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarih ve E:2015/725 K:2015/789 sayılı kararı ile; uyuşmazlığın davacı şirketin %50’den fazla hissesine sahip olan ortağı Y. Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş iş bitirme belgesi ile Y. iş ortaklığının 2013 yılı bilanço ve ciro değerlerini dava konusu ihale kapsamında kullanıp kullanamayacağına ilişkin olduğu ve Y. adi ortaklığının tür değiştirmek suretiyle M. Entegre Tes. Yön. Ltd. Şti ‘ye dönüştüğü, bu kapsamda, Y. adi ortaklığının tüm hak, alacak ve borçları M. Entegre Tes. Yön. Ltd. Şti. uhdesinde devam ettiğinden, davacı şirketin (aynı zamanda tür değiştirmeden önceki Y. adi ortaklığının) yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olan Y. Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş iş bitirme belgesi (Kamu İhale mevzuatında aranan diğer şartları karşılaması koşuluyla) ile Y. iş ortaklığının 2013 yılı bilanço ve ciro değerlerini kullanabileceği anlaşılmış olmakla birlikte olayda, dava konusu ihalenin ilan tarihinin 02.10.2014, ihale tarihinin ise 05.11.2014 olduğu, Y. adi ortaklığının 01.09.2013 tarihi itibari ile 9530393067 vergi numarası ile kurumlar vergisi mükellefi olarak Mithatpaşa Vergi Dairesi’ne mükellefiyet kaydı yaptırdığı, 28.08.2013 tarihinde iş ortaklığı sözleşmesinin noter tasdikinin yaptırıldığı, dolayısıyla Y. Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalenin ilan tarihinden geriye doğru bir yıldır davacı şirketin yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğu, Y.adi ortaklığının 2013 yılı bilanço ve ciro değerlerinin dava konusu ihale kapsamında davacı şirket tarafından kullanılabileceği gerekçesine yer verilmek suretiyle dava konusu işlemin, iptaline karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda; yukarıda bahse konu iptal kararı üzerine Anayasanın 138. Maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince yargı kararlarının icaplarına uygun olarak idarece işlem tesis edilmesinin zorunlu bulunması ve bu bağlamda davacı şirketin Y. iş ortaklığının devamı niteliğinde olduğu ve Y. iş ortaklığının bilanço ve ciro değerlerinin M. Entegre Tesisi Yönetim Ltd. Şti.nin 2013 yılı bilanço ve ciro değerleri olarak kullanılmasının mümkün olduğu yolundaki mahkeme kararında yer verilen gerekçeler doğrultusunda hukuka aykırılığı saptanan bu durum karşısında, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.