Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ BİTİRME BELGESİNİN ONAYLANMASI HK.

KARAR: İŞ BİTİRME BELGESİNİN İLGİLİ YURTDIŞI VALİLİĞİNCE ONAYLANMASI BELGENİN İÇERİK OLARAK DOĞRULANDIĞI ANLAMINA GELECEKTİR.

KARAR NO : 2015/970

KARAR TARİHİ : 09.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

… dava konusu 11.03.2015 tarih ve 2015/UY.II-759 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında özetle; “başvuruya konu ihalede sunulan iş deneyim belgesinin iş bitirme sertifikası adıyla düzenlendiği, işverenin adının D. Umumi Müteahhitlik Ltd. Şti. olarak belirtildiği, belge üzerinde 03.02.2013 tarihinin yer aldığı, iş deneyim belgesi üzerinde yer alan Erbil Valisinin imza ve kaşesini onaylayan T.C. Erbil Başkonsolosluğuna ait mühür ve muavin konsolosa ait imzanın olduğu, belge üzerinde Erbil Valiliği tarafından verilmiş herhangi bir kayıt numarası veya tarih bilgisinin yer almadığı, sadece T.C. Erbil Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirilmiş tasdik işlemine ilişkin “tarih, tarife, harç ve ınak.no bilgileri ile Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından evrakta bulunan mühür ve imzanın Erbil Başkonsolosluğuna ait olduğu onayının yer aldığı, bahse konu iş deneyim belgesine konu işin; işvereninin “D. Umumi Müteahhitlik Ltd. Şti”, işin yapıldığı yerin ise; “Irak/Erbil” olduğu, bu hali ile Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin onaltıncı fıkrasında tarif edilen “belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işler’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda yapılan değerlendirmede Yurt dışı İş Deneyim Belgesi başlığı ile düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi üzerinde sadece Erbil Valisine ait imzanın bulunması nedeniyle söz konusu belgenin işin gerçekleştirildiği Erbil/Irak yetkili makamlarınca düzenlenmiş bir belge olduğu sonucuna varılamayacağı ve bu hali ile söz konusu belgenin Erbil Valiliği tarafından düzenlenmiş olduğunun kabul edilemeyeceği sonucuna varılarak, iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. ve 39. maddeleri gereğince yurt dışı iş deneyim belgesi olarak, Irak/Erbil yetkili makamlarınca düzenlendiği anlaşılamamakta olup, sadece belge üzerinde Erbil Valiliğinin imza ve kaşesinin bulunduğundan bahisle, Y.Yapı Kim. İnş. Malz. İzo. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, teklifi ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasına” karar verildiği anlaşılmaktadır. Olayda, her ne kadar iş deneyim belgesinin Irak/Erbil yetkili makamlarınca düzenlendiğinin anlaşılamadığından bahisle, iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş ise de; 03.02.2013 tarihli “Erbil Kürdistan Yurtseverler Birliğine Ait Toplantı Salonu ve Siyasi İdare Binası inşaatı” işine ait işvereni D. Umumi Müteahhitlik Ltd. Şti. olarak belirtilen iş bitirme belgesinin Erbil Valiliği’nce onaylanmış olmasının, davacı tarafından söz konusu işin, sertifikada belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirildiğinin Erbil Valiliğince kabul edildiği anlamına geleceği sonucuna varılmış olup, ilgilisince sunulan ve işin bitirildiğine dair belgenin yetkili makamca onaylanmış olması sebebiyle, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.