Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİNİN TEVSİK EDİLMESİ AMACIYLA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YETERLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMASI HALİNDE BEYAN EDİLEN DİĞER İŞ DENEYİM BELGELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME YAPILMASINA İLİŞKİN BİR ZORUNLULUK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-1145

“…D…. A.Ş. tarafından birisi yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında, diğeri ise “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırında olmak üzere iki adet belge beyan edildiği, beyan edilen ilk belgenin, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum tarafından düzenlenen ve EKAP’ta kayıtlı olan bir iş deneyim belgesi olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde istekliler tarafından tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerektiğinin hüküm altına alındığı, bu bağlamda istekliler tarafından iş deneyimin tevsik edilmesi amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgelerinden herhangi birinin yeterlik kriterlerini karşılaması halinde beyan edilen diğer iş deneyim belgelerine yönelik değerlendirme yapılmasına ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı, söz konusu istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgeleri arasında EKAP’ta kayıtlı olan bir adet iş deneyim belgesi bulunmasının yeterli olduğu, idare tarafından şikâyete verilen cevapta da EKAP’a kayıtlı bulunan iş deneyim belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapıldığının ifade edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”