Hakkakul Logo Beyaz

İŞ DENEYİM BELGELERİ, İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERİN İŞİ YAPABİLME GÜCÜ İLE İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞ KONUSUNDA TECRÜBE SAHİBİ OLUP OLMADIKLARINI TEVSİK EDEN BELGELERDİR

Karar No : 2022/UH.II-1446

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 4

“İş deneyim belgeleri, isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işe yönelik konularda tecrübesini, yapabilirliğini, yeterliğini ve iş bitirme yeteneklerini tevsik eden belgelerdir. Diğer bir anlatımla iş deneyim belgeleri ihaleye katılan isteklilerin işi yapabilme gücü ile ihale konusu iş veya benzer iş konusunda tecrübe sahibi olup olmadıklarını tevsik eden belgelerdir.

EKAP üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “2020/449159-4376542-1-1” sayılı iş deneyim belgesinde iş tanımının “Binek Araç Kiralanması Hizmet Alımı” şeklinde yapıldığı, anılan belgeye konu işe ait Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde;

Belgeye konu işin esas itibariyle hizmet taşıtı olarak kullanılacak 12 adet binek araç kiralanması işi olduğu, söz konusu iş kapsamında kiralanacak olan araçlarla görevli personelin taşınması işinin gerçekleştirileceği gibi anılan araçların idarenin rutin hizmetlerinde de kullanılacağı, diğer bir ifadeyle kiralanacak araçların yalnızca belirli bir güzergâh doğrultusunda belirli bir işte kullanılmayacağı, kiralanacak araçların kullanım hakkının sözleşme süresi boyunca idarede olacağı görülmüş olup netice itibariyle belgeye konu işin yakıt dahil şoförlü araç kiralama hizmeti niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihale konusu işe ait doküman düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu işin, işe gidiş gelişlerin sağlanması adına idare personelinin idarece belirlenen güzergahlar doğrultusunda bir yerden başka bir yere taşındığı, diğer bir ifadeyle ihale konusu iş kapsamında belirli bir taşımacılık/servis işinin yapılacağı, bu kapsamda kullanılacak araçların idarenin aldığı hizmet haricinde işin yüklenici idaresinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede bakıldığında ihale konu iş ile başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “2020/449159-4376542-1-1” sayılı iş deneyim belgesine konu işin, organizasyon yapısı, gerçekleştirilme usulleri ve sorumlukları ile niteliği açısından farklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibi istekli tarafından benzer iş tanımı içerisinde yer verilen “servis ve otobüs taşımacılığı” işlerinin araçların ve sürücülerinin gün boyunca idarenin emir ve talimatı altında bulunan işler oldukları, idarenin benzer iş tanımı içerisinde bu işleri de saymak suretiyle ihaleye katılımı artırmayı amaçladığı, aksi halde sadece personel taşıma işlerinin benzer iş olarak belirleneceği iddia edilse de “servis ve otobüs taşımacılığı” işlerinin başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde tanımlanamayacağı, bir başka anlatımla belirtilen işlerin şoförlü araç kiralama işleri olarak değerlendirilemeyeceği, bahse konu işlerin, servis ve taşımacılık işleri kapsamında oldukları anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ayırt edici numarası beyan edilen iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifine yönelik olarak idarece tesis edilen işlemde bir aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”