Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİ HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULACAK OLAN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İHALE KONUSU İŞE VEYA BENZER İŞE UYGUN OLMASI GEREKİR

KARAR NO : 2023/UH.I-204

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bağlı Birimlerine 36 Aylık Taşımalı Yemek Hizmet Alımı” olduğu, İdari Şartname ve İhale İlanı düzenlemelerinde de benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurum ve kuruluşları bünyesinde tek sözleşme kapsamında yürütülmüş malzeme dahil toplu yemek pişirme, dağıtım ve sonrası işler olarak belirlendiği görülmüştür.

 

mevzuat hükümleri uyarınca, istekliler tarafından sunulacak olan iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla İhale İlanı ve İdari Şartname’nin ilgili düzenlemelerinde yataklı tedavi kurum ve kuruluşları bünyesinde tek sözleşme kapsamında yürütülmüş malzeme dâhil toplu yemek pişirme, dağıtım ve sonrası işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin ihale konusu işe uygun iş deneyim belgesinin sunulmasını kısıtlamayacağı, ihale konusu işin “Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bağlı Birimlerine 36 Aylık Taşımalı Yemek Hizmet Alımı” işi olduğu, benzer işin ihale konusu iş ile aynı belirlenmediği, kamu veya özel sektöre ait yataklı tedavi kurumlarına gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgelerinin sunulabileceği dolayısıyla yeterlik değerlendirmesi yapılırken ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygunluk yönünden değerlendirme yapılacağı, bu itibarla ihale dokümanında düzenlenen benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı olmadığı ve işin niteliği dikkate alınarak belirlendiği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”