Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİNDE APOSTİL TASDİK ŞERHİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGELERİNDE, SALT BELGEYİ DÜZENLEYENİN SIFAT VE İMZASINA YÖNELİK VERİLMEYEN APOSTİL TASDİK ŞERHİNİN BULUNMASI BELGENİN GEÇERSİZLİĞİNE SEBEP OLMAZ.

KARAR NO : 2015/1817

KARAR TARİHİ :

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 1. İdare Mahkemesi)

… Uyuşmazlık konusu olayda, Kiev Büyükelçiliğince TCDD Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış, Büyükelçi Y.C.T imzalı, 12.03.2015 tarih ve 7165687 sayılı yazıda imza ve mühür tasdiki işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere Büyükelçiliklerinde yerel makamlar arasından yalnızca Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasının imza ve mühür örneklerinin bulunduğu, bu sebeple sadece anılan kurumun mühür ve imzasının bulunduğu evrakın tasdik edilebildiği, yerel şirket ve kurumların mühür ve imzalarının Büyükelçiliklerinde tasdikinin mümkün olmadığı, bu belgelerin öncelikle Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasınca onaylanmasının gerektiği, mütakiben Büyükelçiliklerinde Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasının mühür ve imzasının tasdik edildiği, bu doğrultuda yerel makam ve şirketlerin imza ve mühürlerinin Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasınca teyidi ardından kendileri tarafından kurumun mühür ve imzasının tasdikinin yapıldığı, bu çerçevede Büyükelçiliklerince tasdik edilen bu nitelikteki evrakın ayrı bir onay sürecinden geçmesine ihtiyaç duyulmadığı, K.Şirketince sunulan ve kendilerince tasdik edilmiş Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası mührü ve imzası bulunan evrakta yer alan imza ve mühürlerin Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasınca tasdik edildiği ve anılan makamın mühür ve imzasının da kendilerince teyit edildiği için Türkiye’de gerçekleştirilecek işlemler için geçerli addedilmesi gerektiği, başka bir deyişle kendilerince yapılan tasdik işleminin mevzubahis şirketin Türkiye’de yapacağı işlemler için yeterli olacağının değerlendirildiğinin belirtildiği, ayrıca Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasının Ukrayna’ca aslından Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından çevrilmiş 12.02.2015 tarih ve 45/01.3-14 sayılı yazısında ise Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasının, yürürlükte olan Ukrayna kanunları ve Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası Tüzüğü gereğince Kiev şehrinde yer alan büyükelçiliklerde (konsolosluklar) ileride yasal hale getirilmesi amacıyla belge tasdik etme hakkına sahip olduğunu, Kiev Metropolitanı Kamu İşletmesinin Metropolitan İnşaat Müdürlüğü Altyapı Organizasyon Biriminin Ukrayna kanunları gereğince yetkili organda kaydı olduğunun ve M.A.O müdür yardımcısı olarak adı geçen şirket adına resmi belgeleri imzalamaya yetkilendirilmiş olduğunun tasdik edildiğinin doğrulandığının belirtildiği, K. Şirketi adına sunulan iş deneyimi sertifikalarının da M.A.O tarafından imzalandığı görülmektedir.

Bu durumda yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile dosyada bulunan bilgi ve belgelerin bir arada değerlendirilmesi ışığında, her ne kadar Kamu İhale Kurulu tarafından, iş deneyim belgelerini düzenleyen kişinin sıfatı ve imzalarına yönelik olarak apostil tasdik şerhi düşülmediği, şerhin Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasının mühür ve imzasına ilişkin verildiğinden bahisle belgelerin Yönetmeliğe uygun olarak sunulmadığından ön yeterlilik aşamasında değerlendirilmemesine karar verildiği görülmekte ise de; iş deneyim belgelerinin aslının aynı olduğunun noter tarafından tasdik edildiği, iş deneyim belgelerini imzalayan yetkilinin, şirket adına belgeleri imzalamaya yetkili olduğunun Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasınca tasdik edildiği, bunun üzerine silsile takip edilmek suretiyle Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesince mühür ve imzaların Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasına ait olduğunun onaylandığı ve bu şekilde mezkur iş deneyim belgelerinin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından, davacı şirketin benzer iş deneyim belgelerinin sunuluş şeklinin uygun olmadığından bahisle ön yeterlilik aşamasında değerlendirme dışı bırakılması sonrasında yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu neticesinde tesis edilen dava konusu 29.04.2015 tarih ve 2015/UY.I-1202 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır…