Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DOĞRULUĞU HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGELERİNDE, NOTERİN SIFATI VE İMZASINA YÖNELİK VERİLEN APOSTİL TASDİK ŞERHİ BELGELERİN DOĞRULUĞUNU KANITLAYACAĞI GİBİ USUL KURALLARINA DA UYGUNDUR.

KARAR NO : 2015/920

KARAR TARİHİ : 15.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; E.Ü A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü’nce 16.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Türbin Çarkları Rehabilitasyonu” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından, “ihale üzerinde kalan istekli A.H Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine uygun olarak sunulmadığı ve anılan benzer iş tanımına uygun olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi O.P.M.C. tarafından sunulan bilançonun İlan’da ve İdari Şartname’de belirtilen rasyoları karşılamadığı, sunuluş şeklinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmadığı, O.P.M.C’nin ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin sunuluş şeklinin İdari Şartname ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ve bu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” iddialarıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine Kamu İhale Kurulu’nun davaya konu 09.04.2015 tarih ve 2015/UH.II-1052 sayılı kararı ile; davacı şirketin iddiaları değerlendirilerek ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunmuş oldukları belgelerin sunuluş şeklinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesi hükmüne aykırı olduğu, aynı şartın ihaleye katılan davacı şirket tarafından da karşılanıp karşılanmadığı hususunda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda da, “davacı A.P:I.’nin iş deneyimini tevsik etmek için A. Devleti Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından “Chief Joseph Barajı Türbin Çarkı Yenileme” işine ilişkin olarak düzenlenmiş 11.09.2014 tarihli iş deneyim belgesini sunduğu, belgede sözleşme tarihinin “29.06.2007”, ilk sözleşme bedelinin “90.094.146,00 ABD Doları’’, toplam sözleşme tutarının “103.542.718,00 ABD Doları” olarak belirtildiği, sunulan iş deneyim belgesinin üzerinde Proje Müdürü W.G’nin imzasının ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı logosunun bulunduğu, belgeyi imzalayan kişinin W.G olduğunun Noter R.H tarafından tasdik edildiği, söz konusu belgenin ekinde yer alan apostil tasdik şerhi ile belgenin W.Eyaleti Noteri R.H tarafından imzalandığı ve üzerindeki mührün R.H’ye ait olduğu belirtildiği, ancak W.G’nin imzasının ve hangi sıfatla imzalandığının teyidinin yapılmadığı, bu itibarla belgenin sunuluş şeklinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31 maddesinin 3. fıkrasına uygun bulunmadığı” saptanarak tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının, buna göre de geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesinin gerektiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; yabancı ülkede düzenlenen ve yabancı dilde sunulan bahse konu iş deneyim belgesindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin belgenin verildiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş apostil tasdik şerhinin basılması suretiyle yapılması veya bahse konu iş deneyim belgesindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken yapılmadığından bahisle belgenin Yönetmeliğe uygun olarak sunulmadığına karar verildiği görülmekle birlikte; iş deneyim belgelerinin aslının aynı olduğunun noter tarafından tasdik edildiği, bunun üzerine A. Devletleri yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun kabul edildiği görülmektedir.

Bu durumda; iş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından, anılan belgelerin sunuluş şeklinin uygun olmadığı gerekçesiyle, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve neticede ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim; Danıştay 13. Dairesi’nin 05.05.2015 tarih ve E:2015/836, K:2015/1718 sayılı kararı da bu yöndedir.