Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İHALELERDE KULLANILMASI HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGELERİ, NİTELİĞİNİN UYGUN OLMASI HALİNDE İLGİSİNE GÖRE DİĞER İHALE TÜRLERİNDE DE KULLANILABİLİR

KARAR NO : 2022/UM.I-1408

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri ve benzer iş tanımı birlikte değerlendirildiğinde, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edilmesi veya mevzuatın imkân tanıdığı ölçüde yapım niteliğindeki bir işin diğer ihale yöntemlerinden biriyle temin edilmesi durumunda o işten alınan iş deneyim belgelerinin niteliğinin uygun olması halinde ilgisine göre diğer ihale türlerinde de kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Bu gibi durumlarda önemli olan hususun gerçekleştirilmiş olan işin niteliğinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımı ile uyumluluk arz etmesi gerektiği, bunun aksine bir yaklaşımın iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkaracağı sonucuna varılmıştır.

Bu doğrultuda, sunulan iş bitirme belgesine konu iş yapım işine ilişkin olmakla birlikte aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirdikleri göz önünde bulundurulduğunda ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında mezkur ihaleye ilişkin  benzer iş tanımına uygun iş kalemlerinin bulunduğu ve söz konusu iş kalemlerinin tutarlarının güncellenmiş halinin anılan isteklinin karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.”