Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN ONAYLANMASI HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGELERİ; İŞ SAHİBİ TARAFINDAN DÜZENLENİR VE SÖZLEŞMEYİ YAPAN YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN ONAYLANIR.

KARAR NO : 2015/2010

KARAR TARİHİ : 28.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dosyanın incelenmesinden; davacı firmanın Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından 29.05.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Harp Akademisi Komutanlığı Kara Harp Akademisi, Deniz Harp Akademisi ve Hava Harp Akademisi (Müşterek) Binası Yapılması Mevcut Silahlı Kuvvetler Akademisi Binasının Yıkılması” ihalesine katıldığı, ihalenin davacı firma üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de S. Kardeşler İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. – S. İnşaat Gıda Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından, ihaleye, anılan şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olan K.B.’ye ait iş deneyim belgesinin sunulduğu, bahse konu belgenin Sudan’ın Hartum şehrinde yapılan, kabulü yapılmış NTC (National Telecom Corporation) Kule Projesi için düzenlendiği, düzenlenen belgede K.B.’nin söz konusu projede şantiye şefi olarak görev yaptığının, işin geçici kabul tarihinin, belge sahibinin hangi tarihler arasında görev yaptığının ve ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının (87.495.590,86 Amerikan Doları) belirtildiği, söz konusu belgenin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve noter tarafından onaylandığının anlaşıldığı; bahse konu iş denetleme belgesinin ekinde Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından NTC (National Telecom Corporation) Kule Projesine ilişkin genel bilgileri içeren yabancı dilde belgenin ve yabancı dilde düzenlenen belgenin yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, noter onaylı örneğinin yer aldığı, Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından imzalanıp onaylanmış bahse konu belgelerde, söz konusu projenin AINA-GAP Ortak Girişimi tarafından inşa edildiğinin belirtildiği; ihaleyi yapan Milli Savunma Bakanlığı tarafından, davacı tarafından teklif kapsamında sunulan iş denetleme belgesinin teyidi amacıyla, Hartum Büyükelçiliği’ne, kendileri tarafından K.B adına böyle bir iş denetleme belgesinin düzenlenip düzenlenmediği ve belge içeriğinin doğruluğu hakkında 25.06.2014 tarihinde yazı yazıldığı, Hartum Büyükelçiliği tarafından Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı’na gönderilen 26.06.2014 tarihli cevabi yazıda, anılan iş deneyim belgesinin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 26.09.2011 tarihinde düzenlendiği ve Büyükelçilik İkinci Katibi Y.K.K tarafından tasdik edildiğinin ifade edildiği; dava konusu Kamu İhale Kurulu kararıyla davacı tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan söz konusu belgenin, ilgili idare Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından (sözleşmeyi yapan yetkili makam) değil de Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği tarafından tanzim edilmiş (imzalanmış) olduğu, bu itibarla geçerli bir iş deneyim belgesi olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; davacı şirket tarafından ihaleye sunulan, şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı K.B’ye ait iş deneyim belgesinin düzenleme ve onaylama işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.

Uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesi incelendiğinde, bahse konu belgenin, Sudan’ın Hartum şehrinde yapılan, kabulü yapılmış NTC (National Telecom Corporation) Kule Projesi için düzenlendiği, düzenlenen belgede K.B’nin söz konusu projede şantiye şefi olarak görev yaptığı, işin geçici kabul tarihi, belge sahibinin hangi tarihler arasında görev yaptığı ve ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı (87.495.590,86 Amerikan Doları) belirtilmiştir. Söz konusu belge, ilgili kurum Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış, Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanmış, Hartum Büyükelçiliği ikinci Katibi tarafından da tasdik edilmiştir.

Bununla birlikte, bahse konu iş deneyim belgesinin ekinde, Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından NTC (National Telecom Corporation) Kule Projesine ilişkin genel bilgileri içeren yabancı dilde bir belge ve yabancı dilde düzenlenen bu belgenin yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, noter onaylı örneği yer almış, söz konusu belge Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından imzalanıp onaylanmıştır. Bahse konu belgelerde, söz konusu projenin AINA-GAP Ortak Girişimi tarafından inşa edildiği, işin yapıldığı yer ve niteliği belirtilmektedir.

Ayrıca, ihaleyi yapan Milli Savunma Bakanlığı tarafından, davacı şirket tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin teyidi amacıyla, Hartum Büyükelçiliği’ne yazı yazılmış ve K.B adına böyle bir iş denetleme belgesinin düzenlenip düzenlenmediği ve belge içeriğinin doğruluğu sorulmuş; Hartum Büyükelçiliği tarafından verilen cevabi yazıda, anılan iş deneyim belgesinin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından tarihinde düzenlendiği ve Büyükelçilik İkinci Katibi Y.K.K tarafından tasdik edildiği ifade edilmiştir.

Ticaret Müşavirlikleri tarafından, 2008/1 sayılı “Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ” kapsamında herhangi bir onaylama işlemi yapılmayarak yeniden düzenlenen iş deneyim belgeleri, ilgilisince sunulan iş deneyimine konu bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle düzenlenmekte olup, söz konusu belgeler aynı zamanda, ilgilisince sunulan ve işin bitirildiğine dair belgelerin onaylanması sonucunu da doğurmaktadır.

Söz konusu iş deneyim belgesi, dava aşamasında, ilgili kurum tarafından yeniden ve İngilizce olarak aynı şekilde düzenlenmiş, yeminli tercüman tarafından İngilizceden Türkçeye tercüme edilerek noter tarafından onaylanmış olup, belge üzerinde, Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumunun mührü, Sudan Cumhuriyeti Bilim ve Haberleşme Bakanlığı’nın mührü, Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın mührü, imza sahibinin kim olduğu, mührü, imzası ve tarihi ile ön sayfadaki mührün Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ait olduğuna dair Hartum Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin tasdiki yer almaktadır. Ayrıca belgenin orijinalliği Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Bu itibarla; ilgili kurum Sudan Cumhuriyeti Ulusal Telekom Kurumu tarafından mühürlenen ve imzalanan, Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanan ve Hartum Büyükelçiliği İkinci Katibi tarafından da tasdik edilen iş deneyim belgesinin, geçerli bir iş deneyim belgesi olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…