Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ HK.

KARAR: GERÇEK KİŞİLERE VEYA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLMAYAN HER TÜRLÜ KURUM VE KURULUŞA BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERDE, İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENEMEZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1594

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“… mevzuat maddelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmiş olduğuna ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak düzenlendiği, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının da dikkate alınacağı, sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerektiği, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin de “Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış Personel taşıma ve/veya Öğrenci taşıma işleri” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından düzenlenen teklif dosyası kapsamında, G.. F… Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (İşveren) ile O… Tur. Taş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Taşıyıcı) arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanan “Personel Servis Taşımacılığı Sözleşmesi”nin sunulduğu, sunulan sözleşmede “Konu” başlıklı C- maddesinde “İş bu sözleşme işveren kurum tarafından belirlenmiş servis güzergahında şirket çalışanlarının işe getirilip götürülmesini kapsar” ifadelerinin yer aldığı, sözleşmenin bedeli kısmında “Sözleşme bedeli 1 yıllık KDV hariç tutar üç lokasyon için 7.333.171,00 TL olup…” ifadelerine yer verildiği, bunun yanı sıra sözleşme ekinde iş artışı veya iş eksilişi yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin yer almadığı, “Sözleşmenin süresi” kısmında “İş bu sözleşme 02.01.2018 tarihinde yürürlüğe girip, 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Taraflar sözleşme bitiminden 30 gün önce yeni sözleşme bedelinde mutabık kalarak karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin süresini aynı şartlarda 1 yıl daha uzatabilir” ifadelerine, “Kapsam genel şartlar” başlıklı maddesinde “…2. Servis aracında şoförde değişiklik yapılması halinde bir gün önceden taşıyıcı firma İŞVERENE bu sözleşmede yazılı şartlara haiz aracın plakası ve şoförün adını bildirecektir.3. İşveren tarafından uygun görülmeyen araç ve araç şoförleri taşıyıcıya bildirilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde değiştirilecektir…7. Araçların her türlü bakım onarım ve masrafları ile şoför, personeli, sigorta ve vergi giderleri, paralı yol geçişleri taşıyıcı firmaya aittir…” yer verildiği ve sözleşmenin her iki tarafının da imzasını içerdiği, anılan istekli tarafından bahse konu sözleşmeye ilişkin olmak üzere toplam 37 adet e-arşiv faturanın sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme kapsamında, anılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla idareye sunulan belgeler arasında sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturaların bulunduğu, fakat sözleşme hükümleri incelendiğinde sözleşme konusunun şoför giderleri taşıyıcıya ait olmak üzere, şoför dahil personel taşıma işi olduğu ve söz konusu iş kapsamında personel çalıştırıldığının anlaşıldığı,  bununla birlikte sözleşme kapsamında çalıştırılan personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin ve işe ilişkin sözleşme ve damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmiş olduğuna ilişkin belgelerin sunulmadığı ve başvuru sahibinin anılan iddiasının bu yönden yerinde olduğu görülmekle birlikte, söz konusu istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda iş deneyiminin tevsiki amacıyla beyan edilen ve teklif dosyası kapsamında sunulan başka bir iş deneyim belgesinin daha bulunduğu, anılan belgenin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından söz konusu istekli adına düzenlenen 04.03.2021 tarihli yüklenici iş bitirme belgesi olduğu ve idare tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak söz konusu belgenin esas alındığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin başvuru sahibinin iddiasına konu sözleşme ve eki belgeler üzerinden tevsik edilmediği tespit edilmiş olup, bahse konu eksikliğin bu noktada esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.”