Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNDE ESASLI UNSUR DEĞERLENDİRMESİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNDE ESASLI UNSUR DEĞERLENDİRMESİNİN OLMAMASI İHALE KOMİSYONUNUN İŞ DENEYİM BELGESİNİ DEĞERLENDİRİLMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.II-825

“Başvuru konusu ihaleye ait ilanın verildiği tarihte yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin 17’nci fıkrasında yer alan hükme göre iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan sözü edilen isteklinin iş deneyim belgesine bakıldığında, belgeye konu işte uygulanan yapı tekniği konusunda detaylı bir bilginin verildiği ancak esaslı unsura ilişkin kısmın boş bırakılarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi başlıklı tabloda belirtilen gruplar üzerinden bir esaslı unsur değerlendirmesi yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda verilen “Daha önce alınmış iş deneyim belgeleri” başlıklı geçici 17’nci maddesindeki hükme göre, mezkûr Yönetmelik’in 39’uncu maddesinin on yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 19.07.2018 tarihinden önce düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin, anılan fıkra hariç bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılmaya devam edilebileceği ve işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına ait bilgilere ilişkin belgelerin sunulmamasının ihale komisyonunun iş deneyim belgesini değerlendirmesine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla ihale üzerinde kalan isteklinin 23.01.2018 tarihinde düzenlenmiş olan iş deneyim belgesinde esaslı unsur değerlendirmesinin olmaması, belgenin değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir.”