Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNDE YER VERİLEN İŞ HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNDE YER VERİLEN İŞ, İHALE KONUSU İŞ VEYA İŞİN BÖLÜMLERİYLE NİTELİK VE BÜYÜKLÜK BAKIMINDAN BENZERLİK GÖSTERMELİ, AYNI VEYA BENZER USULLERLE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ; TEÇHİZAT, EKİPMAN, MALİ GÜÇ VE UZMANLIK İLE PERSONEL VE ORGANİZASYON GEREKLERİ BAKIMINDAN BENZER ÖZELLİK TAŞIMALIDIR

KARAR TARİHİ: 15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-716

“Her ne kadar anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin adı “59 kişilik hizmet alımı ” olarak ifade edilmiş ise de, gerek bahsi geçen iş deneyim belgesinin “Açıklama “ başlıklı kısmında yer verilen ifadeden gerekse iş deneyim belgesine konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname düzenlemelerinden istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer verilen işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirileceği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıdığı dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlanan “benzer iş” kavramını karşıladığı, bu itibarla anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhaleye katılan A… Gıda ve Kimyasal Maddeler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun  “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırının “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı: 2020/73002-4366593-1-2” şeklinde doldurulduğu,

 

Söz konusu iş deneyim belgesinin Toprak Sulama Birliği tarafından 25.02.2021 tarihli ve 2020/73002-4366593-1-2 sayılı olarak düzenlenmiş “Toprak Sulama Birliği Personel Hizmet Alımı”na ilişkin iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin tanımının “Toprak Sulama Birliği Personel Hizmet Alımı” olduğu görülmüştür.

 

Sunulan iş deneyim belgesine konu 2020/73002 IKN’li ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “İş ve Adlandırma” başlıklı 1’inci maddesinde “Söz konusu iş Toprak Sulama Birliği’ne ait hizmet bölgesinde (İdarece verilmek üzere ekipmanlar ve malzemeler hariç) su dağıtım, kontrol ve şebeke temizlik işçiliğidir. Adı geçen bölgeye ait net 35.500 hektar alanın sulama suyu dağıtımı, kontrolü, şebeke temizliği, bakım ve onarımı ile genel çalışma yaptırılması işi” düzenlemelerinin yer aldığı, anılan Teknik Şartname’nin 2’nci, 3’üncü ve 5’inci maddelerinde işin konusu, kapsamı ve çalıştırılacak söz konusu personelin iş tanımlarına ve niteliklerine yer verildiği görülmüştür.  

 

Her ne kadar anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin adı “Toprak Sulama Birliği Personel Hizmet Alımı ” olarak ifade edilmiş ise de, iş deneyim belgesine konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname düzenlemelerinden, gerek ihale konusu işin gerekse iş deneyim belgesine konu işin Sulama Birlikleri tarafından ihale edilen ve içerik açısından, sulama kanalları ile gerçekleştirilecek sulama işleminin uygun bir biçimde sağlanması, kontrolü ve sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım işlerini kapsadığı bu minvalde istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer verilen işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirileceği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıdığı dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlanan “benzer iş” kavramını karşıladığı, bu itibarla anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”