Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNDE İŞİN KAPSAMI HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNDE YER VERİLEN İŞİN KAPSAMINDA İŞİN GEREKTİRDİĞİ TEKNİK PERSONELİN BULUNMAYIŞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-716

“Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer verilen ihale konusu iş ile başvuru konusu ihaleye ilişkin işin, Sulama Birlikleri tarafından ihale edilen ve içerik açısından, sulama kanalları ile gerçekleştirilecek sulama işleminin uygun bir biçimde sağlanması, kontrolü ve sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım işlerini kapsadığı bu minvalde başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer verilen işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirileceği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıdığı dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlanan “benzer iş” kavramını karşıladığı,

 

İdarece şikâyete verilen cevapta, ihale konusu işe ilişkin Teknik Şartname’de ihale konusu işte sulama görevlisinin yanı sıra “operatör”, “kaynakçı”, “mekanikçi”, “elektrikçi”, “şoför” ve “formen” gibi teknik nitelikli kalifiye personel çalıştırılmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğu, dolayısıyla ihale konusu işin özel uzmanlık ve deneyim gerektiren hizmetler olduğu ifade edilmekte ise de, söz konusu düzenlemelerin sözleşme aşamasına yönelik olarak öngörüldüğü ve ihale konusu işin gerektirdiği teknik personelin sağlanması ve işin Teknik Şartname’de öngörülen teknik kriterlere uygun biçimde yerine getirilmesinin sözleşme aşamasında yüklenicinin sorumluluğunda bulunduğu, sunulan iş deneyim belgesinde yer verilen işin kapsamında söz konusu teknik personelin bulunmayışının başvuru konusu ihalenin Teknik Şartname’ye uygun olarak yerine getirilmeyeceğine yönelik bir karine teşkil etmeyeceği tespit edildiğinden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”