Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİ KULLANAN TÜZEL KİŞİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNİ KULLANAN TÜZEL KİŞİNİN HİSSELERİNİN YARISINDAN FAZLASINA SAHİP OLMA ŞARTI YANINDA BELGE SAHİBİNİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMASI BAKIMINDAN HERHANGİ BİR AYRIM YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1677

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, ortaklık tespit belgesinin idarenin talebi halinde sunulacağı yönünde beyanda bulunulduğu, anılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin ortağına ait olduğu, dolayısıyla idarece yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde, ihalede en avantajlı teklif olması öngörülen isteklilerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmalarının istenmesi gerekirken, bu sürecin işletilmeden ihalenin N… Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Bu bağlamda, idare işlemine ilişkin düzeltici işlem tesisi gerekmekte ise de, mevcut bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir;

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri ile temsil ve yönetime ilişkin değişikliklerin tescil ve ilanının zorunlu olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen iş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilen belgelerin ihaleye katılımda iş deneyim belgesini tevsik etme amacıyla kullanılabileceği, bu belge sahibi kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, ayrıca bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca, İdari Şartname’nin … yedinci maddesine göre, iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağa ait olması halinde, bu ortağın ilgisine göre (ğ) bendindeki belgeye (standart forma uygun belge) ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, ihale dokümanında yer alan “İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” başlıklı standart formda “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca …… [Başvuru sahibinin ticaret unvanı yazılacaktır.]nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan 10’uncu maddesinde, iş deneyim belgesi sahibi gerçek/tüzel kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerde kullanım koşullarına açıkça yer verilmiş olup, tüzel kişilikler tarafından kullanılacak iş deneyim belgesine ilişkin olarak, belgeyi kullanan tüzel kişinin hisselerinin yarısından fazlasına sahip olma şartı yanında belge sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması bakımından herhangi bir ayrım yapılmamıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen belgenin, anılan şirkette %98 hisseye sahip ortak olduğu beyan edilen I… Grup Sosyal Hizmetler Temizlik Sağlık Taşımacılık Bilişim Gıda İnşaat Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olduğu, ancak, tabloda iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olduğuna yönelik herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait 05.08.2021, 31.12.2021 ve 06.01.2022 tarihli Ticaret Sicili Gazetelerinde, I… Grup Sosyal Hizmetler Temizlik Sağlık Taşımacılık Bilişim Gıda İnşaat Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığı anlaşılmış, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgilerine ilişkin sorgulamada da, yönetici bilgileri kısmında iş deneyimi kullanılan tüzel kişiliğe ait herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

Temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri ile temsil ve yönetime ilişkin değişikliklerin tescil ve ilanının zorunlu olması, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin, iş bitirme belgesi sahibi kişilerin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiğine yönelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, somut olayda iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan N… Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.”