Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLMEYEN FAKAT İDAREYE SUNULAN ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERE İLİŞKİN FATURALAR İŞ DENEYİM BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINAMAZ

KARAR NO : 2022/UM.I-1470

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

“Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği iddia edilmekte ise de, ilgili mevzuat ve doküman düzenlemelerine göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı ve yeterlik değerlendirmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimine ilişkin bilgiler dikkate alınarak değerlendirme yapılabileceği, başvuru sahibince bu kısımda “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde bilgilere yer verildiği, iddiada belirtilen özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb. bilgilerin yer almadığı, yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının  “özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği” şeklindeki kısmının yerinde olmadığı  sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çerçevede, şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi I…Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından bu beyana ilişkin olarak, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi ile bu işe ilişkin hakedişlerin sunulduğu, sunulan iş bitirme belgesine konu işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olmadığı, bahse konu işin iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirildiği, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla idarece başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı bir belge olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”