Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN İÇERİK DENETLEMESİ HK.

KARAR: İDARE, İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTMEDİĞİ KRİTERLERE DAYANARAK İŞ DENEYİM BELGESİNİN İÇERİK DENETLEMESİNİ YAPAMAZ.

KARAR NO : 2015/197

KARAR TARİHİ : 10.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 37

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

Bakılan uyuşmazlıkta; davacının yaklaşık maliyetin güncellenmemiş olmasına yaptığı itirazın süre yönünden reddine ilişkin olarak; davacının yaklaşık maliyetin açıklandığı 04.08.2014 tarihinden itibaren süresi içinde 13.08.2014 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 15.08.2014 tarihli cevap yazısında söz konusu itirazın teklif değerlendirmesi sırasında inceleneceğinin belirtildiği, anılan yazının davacı tarafından 26.08.2014 tarihinde tebellüğ edildiği, idarece süresi içerisinde gerekçeli bir karar alınmadığından yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca davacı tarafından 26.08.2014 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.09.2014 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, yaklaşık maliyete ilişkin başvurunun süre yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İş deneyim belgesinde belirtilen iş kalemlerinin yeterli ağırlık oranına sahip olmadığı ileri sürülerek davacının başvurusunun reddedilmesine ilişkin kısmına gelince; başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.a maddesinde ihale konusu işin adının “Su Sporları Kompleksi Kapsamında Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksi Yapım İşi” olarak belirtildiği, 7.5.1’inci maddesinde isteklilerin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin %70’inden az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeleri sunmalarının istenildiği, 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen B/III Grubu işler ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.” şeklinde belirlendiğinin görüldüğü, 04.08.2014 tarihli ihale komisyonu ara kararı ile davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin onarım işine ait olduğu ve uygulanan yapı tekniğinin “betonarme, karkas” olduğu, söz konusu iş deneyim belgesine konu işlerin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti amacıyla idarece belgeyi düzenleyen idarelerden iş deneyim belgesine konu işlere ilişkin olarak düzenlenen hak edişler kapsamında yer alan yapılan işlerin listesinin istenilmesine karar verildiği, bu çerçevede davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak, idarece Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne yazılan 08.08.2014 tarih ve 6891 sayılı yazı ile “…iş deneyim belgesinin onarım işine ait olması nedeniyle onarım yapım işi kapsamında yapılan imalatlar ile ne kadar yapıldığının tespiti ve buna göre benzer iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti için Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Genel Onarım İnşaatı işine ait olarak düzenlenen hak edişler kapsamında yer alan yapılan işler listesinin” gönderilmesinin istenildiği, gelen cevabi yazının incelenmesinde iş deneyim belgesine konu genel onarım işinde kazı, kalıp, demir, beton ve çatı imalatlarının bulunduğu, ancak bu imalatların söz konusu iş kapsamındaki ağırlık oranının çok düşük olduğu, temel imalatına yönelik esaslı iş kalemlerinin bulunmadığı ve yapılan imalatların ağırlıklı olarak ince işçilik imalatları kapsamında olduğu, bu nedenle davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu genel onarım işinde İdari Şartname’de benzer iş olarak istenilen temelden çatıya esaslı inşaat imalatlarının yapılmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmekte ise de; ne İdari Şartname’de nede yukarıda ki mevzuat hükümlerinde iş deneyim belgesinde belirtilen iş kalemlerinin ağırlık oranlarının nasıl olacağı ile ilgili bir düzenleme ve kısıtlamaya yer verilmediğinden, davacının teklifinin İdari Şartname’de benzer iş olarak istenilen temelden çatıya esaslı inşaat imalatlarının yapılmadığı belirtilerek sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iş deneyim belgesinde belirtilen iş kalemlerinin yeterli ağırlık oranına sahip olmadığı belirtilerek davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptaline, davacının yaklaşık maliyetin güncellenmemiş olmasına yaptığı itirazın süre yönünden reddine ilişkin kısmı açısından ise davanın reddine…