Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN EKAP’A KAYDI HK.

KARAR: İHALE TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN VE EKAP’TA KAYITLI OLAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN İDARE TARAFINDAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN EKAP’TA KAYITLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1216

“Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı; bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, özetle ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinin EKAP’ta kayıtlı olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu haliyle idarece söz konusu iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden sorgulanamaması hususunda araştırma yapılması gerekmekle birlikte, gelinen aşamada EKAP üzerinden yapılan incelemede başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin “17.08.2022 15:10” tarihli zaman kaşesiyle ihale tarihinden önce düzenlendiği ve halen EKAP’ta kayıtlı olduğu görüldüğünden başkaca bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı, bu kapsamda ihale tarihinden önce düzenlendiği anlaşılan iş deneyim belgesinin EKAP’ta kayıtlı olduğu ve söz konusu iş deneyim belgesinin başvuruya konu ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı görüldüğünden, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin söz konusu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”