Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN BENZER İŞE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: BİR BİNANIN DEPREM GÜÇLENDİRMESİ NİTELİĞİNDEKİ İŞ DENEYİM BELGESİ BİR YAPININ BÜTÜNÜYLE TEMELDEN İNŞA EDİLMESİNE YÖNELİK BENZER İŞE UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-404

“Yapım işine ilişkin ihalelerde idare tarafından benzer işlerin belirlenmesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inde yer alan esasların dikkate alınacağı ve anılan Tebliği’nin ekindeki listede yer alan (B) üstyapı (bina) işlerinden, bir yapının bütünüyle temelden inşa edilmesinin anlaşıldığı, mevcut ihaleye konu işin muhtelif bina yapımı işi olduğu, idare tarafından BIII grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinden, belgeye konu işin esaslı unsurunun “(B) Üst Yapı Bina İşleri III. Grup” olarak belirlendiği görülmekle birlikte, iş deneyim belgesine konu ihale dokümanı üzerinden yapılan incelemelerden; işin konusunun İnönü İlkokulu deprem güçlendirme işi olduğu, bir yapının bütünüyle temelden inşa edilmesine yönelik olmadığı, halihazırda bir binanın deprem güçlendirilmesi niteliğinde olduğu anlaşıldığından bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi O… G…’ın sunduğu iş deneyim belgesinin ise ihale konusu iş veya BIII grubu benzer iş kapsamında kabul edilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibini iddiası yerinde bulunmuştur.”