Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM TUTARI HK.

KARAR: İDARE TEKLİF EDİLEN BEDELİN %25’İ İLE %50’Sİ ARALIĞINDA İŞ DENEYİM TUTARI İSTEMEK KONUSUNDA TAKDİR HAKKINA SAHİPTİR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-282

“İtirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin … ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, isteklilerden teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının istenilebileceği hükme bağlanmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü doğrultusunda idarenin teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında iş deneyim tutarı istemek konusunda takdir hakkının olduğu, idarenin iş deneyim oranını en alt sınırdan belirleme yetkisi olduğu gibi Yönetmelik ile kendisine tanınan takdir hakkı kapsamında en üst sınırdan belirleme yetkisinin de olduğu açık olduğundan idarece belirlenen oranın mevzuatın kendisine tanıdığı sınırlar içerisinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”