Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM TUTARININ TESPİTİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLARA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERE İLİŞKİN İŞ DENEYİM TUTARININ TESPİTİNDE, DİĞER BELGELERİN DE BU TUTARI DOĞRULAMASI ŞARTIYLA İŞİN SÖZLEŞMESİNDE YAZILI BEDELİ AŞMAMAK ÜZERE FİİLEN YAPILAN İŞ TUTARI DİKKATE ALINIR

KARAR NO : 2022/UH.II-1425

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

“… mevzuat maddelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmiş olduğuna ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak düzenlendiği,

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının da dikkate alınacağı, sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu,

İhale dokümanı düzenlemelerinden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından e-teklifleri kapsamında teklif ettikleri bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin beyan edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde ihalenin 17’nci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyime konu sözleşmenin tutarının idare tarafından istenen asgari iş deneyim oranını sağladığı ve benzer iş tanımına uygun olduğu, sunulan sözleşmede iş artışı veya iş eksilişi yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin yer almadığı, sözleşme kapsamında çalıştırılan personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından alındığı anlaşılan belgelerin sunulduğu ve söz konusu belgelerin sözleşme konusu iş yeri ve iş kolu için düzenlendiğinin belge üzerindeki ifadelerden anlaşıldığı, sunulan sözleşmeye ilişkin e-arşiv faturaların GİB internet sayfası üzerinden teyidinin yapılabildiği, meslek mensubuna ait imza beyanı ve faaliyet belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödendiğine ilişkin belgenin sunulduğu ve mevzuata uygun olduğu, sözleşmeye ilişkin iş yeri bildirgesinin sunulması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin mevzuatta yer almadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”