Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİ BULUNMAYAN MÜHENDİS VE MİMARLAR HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİ BULUNMAYAN MÜHENDİS VEYA MİMARLARIN, MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ İÇİN SUNULMASI DURUMUNDA MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRENİN ON BEŞ YILDAN FAZLASININ DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN TEKLİF KAPSAMINDA MEZUNİYET BELGESİ SAHİBİNE AİT YAPIM İŞİNE İLİŞKİN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN BULUNMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UY. II-106

“… mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, ayrıca mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsiki için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, anılan istekliye ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulduğu, mezuniyetinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin 2 adet iş denetleme belgesinin beyan edildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, anılan istekliye ait bahse konu mezuniyet belgesinin, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulması nedeniyle, mezuniyetinden sonra geçen süreye (İhale tarihi (11.10.2021) – Mezuniyet tarihi (17.02.2004) = 17 yıl 7 ay 24 gün) ilişkin iş deneyiminin tespiti için 31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı “İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespiti” gündem konulu Kurul kararı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam 7.929.421,35 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiş olup, anılan tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu isteklinin teklifinin idarece anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”