Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNE İLİŞKİN YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İHALEDE İSTENEN İŞ DENEYİMİNE İLİŞKİN YETERLİK KRİTERİNİN PİLOT ORTAK İLE ÖZEL ORTAK TARAFINDAN AYNI ŞİRKETE AİT İŞ DENEYİM BELGESİ İLE KARŞILANMASI NEDENİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-413

“… Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin … “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde iş ortaklığında her ortağın ayrı ayrı sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarına ilişkin düzenleme yapıldığı, iş ortaklığının her iki ortağının da belirli oranda iş deneyim koşulunu sağlaması gerektiği, aynı iş deneyiminin iş ortaklığı tarafından yeterliğin tevsikinde kullanılmasına ilişkin tek istisnai durumun, anılan Yönetmelik’in 39’uncu maddesinin beşinci fıkrasında “…ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi…” şeklinde hüküm altına alındığı, bu nedenle pilot ortak ile özel ortak tarafından ihalede istenen iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin aynı şirkete ait iş deneyim belgesi ile karşılanmasının ilgili mevzuat hükümlerine göre iş ortaklığının her iki ortağından da ayrı ayrı iş deneyim koşulunun sağlanmasının istenilmesi ile ulaşılmak istenen amaca aykırı olduğu neticesiyle başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”