Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN, İSTEKLİLER TARAFINDAN BEYAN EDİLEN HER BİR BELGENİN BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUN OLARAK SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-489

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde isteklilerin istenen belgelerin aslını, aslı yerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilecekleri yönünde hüküm yer almaktadır.

Bu bağlamda, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik eden sözleşmenin suretlerine İdare Şartname’nin 7.9’uncu maddesi gereğince belge tesliminden önce idare tarafından asılları görülmek suretiyle “Aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde bir şerh düşülmediği, söz konusu iş deneyimini tevsik eden sözleşme fotokopisine, “aslı gibidir” şerhi düşülmediği, bu itibarla belgenin belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin sözleşme eki faturaların ıslak imzalı şekilde idareye sunulduğu, bu hususun sözleşmeye konu işin yapıldığını/gerçekleştirildiğini gösterdiği bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması iddiasına yer verildiği, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtildiği üzere iş deneyimini gösteren belgelerin, istekliler tarafından beyan edilen her bir belgenin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği bu itibarla sözleşmenin fotokopi olması nedeniyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”