Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞ KAPSAMINDA BULUNMAYAN İŞLERİN TUTARLARI İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ

KARAR NO : 2023/UH.II-213

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin iş deneyimine ilişkin olarak, söz konusu belgeyi düzenleyen idareden bilgi talep edildiği, anılan idareden gelen cevabi yazıda bahse konu iş kapsamında kiralanan minibüsün personel ve öğrenci servisi olarak kullanıldığının belirtildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği … maddelerinden, idare tarafından iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi durumunda, isteklilerce teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgesinin, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulabileceği, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ise, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı, birden çok iş deneyimini gösteren belgelerin toplanamayacağı, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanının … düzenlemelerinden, incelemeye konu işin, idarenin personelinin taşınması hizmeti olduğu, bu kapsamda araçların sürekli olarak idarenin kullanımında olmayacağı, sabah ve akşam personelin belirtilen güzergahlarda taşınması hizmetini kapsadığı, ihalede benzer iş tanımının ise “Kamu veya özel sektörde yapılan personel servisi kiralama veya personel taşıma hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

İdare tarafından belirlenen benzer iş tanımı dikkate alındığında, personel servis kiralama hizmetleri ile personel taşıma hizmetlerinin benzer iş olarak belirlendiği, söz konusu işlerden herhangi birini yapan isteklilerin ilgili belgelerini iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanabilecekleri anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından bilgileri verilen iş deneyim belgesine konu işin hizmet aracı kiralama işi olduğu, iş kapsamında “1 adet cenaze nakil aracı, 1 adet vidanjör, 1 adet 15 koltuklu minibüs kiralanması” kalemlerinin yer aldığı, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından belgeyi düzenleyen idareden görüş talep edildiği, bahse konu idareden talep edilen görüş yazısında da iş kapsamında kiralanan minibüsün personel ve öğrenci servisi olarak kullanıldığının belirtildiği görülmüş olup söz konusu belgenin, incelemeye konu ihalede benzer iş olarak belirlenen personel servis kiralama hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, idare tarafından söz konusu belgeyi düzenleyen idareden talep edilen görüş yazısı kapsamında, belgeye konu iş kapsamında kiralanan araçlara ait gerçekleşme tutarlarının ayrıştırılmasının talep edilmediği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde, istekliler tarafından ihale konusu iş veya benzer işe uygun olan işlere ilişkin deneyimlerine ait belgelerin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılabileceği anlaşılmış olup iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı, bu nedenle ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmayan işlerin belge tutarlarından ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır. İncelenen ihale kapsamında bu yönde bir değerlendirme yapılmadığı, bu kapsamda söz konusu belge tutarının ne kadarlık kısmının minibüse ait olduğunun ayrıştırılarak benzer işin karşılanıp karşılanmadığının tespit edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yapılan inceleme kapsamında bahse konu belgeyi düzenleyen idareden, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında yer alan “minibüs kiralanması” kaleminin tutar olarak ayrıştırılması talep edilmiş, anılan idareden gelen cevabi yazıda “minibüs kiralanması” kaleminin tutarının “89.260,82TL” olduğu ve minibüsün personel taşıma amacıyla kullanıldığı belirtilmiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif konumundaki F… Tur. Nak. İnş. Org. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin “214.630,00TL” olduğu, ihalede iş deneyimine ilişkin olarak istenilen oranın “%25” olduğu, bu kapsamda adı geçen isteklinin karşılaması gereken iş deneyim tutarının “53.657,50TL” olduğu, anılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde benzer iş kapsamında değerlendirilen minibüs kiralanması” kaleminin tutarının “89.260,82TL” olduğu, söz konusu belge tutarının güncellenmemiş hali ile dahi ihalede istenilen kriterin sağlandığı anlaşılmıştır.

Öte yandan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi B… Taş. Tur. İnş. Tem. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri verilen iş deneyim belgesine konu işin konusunun araç kiralama hizmeti olduğu ve iş kapsamında 8 adet binek araç kiralandığı görülmüş olup söz konusu belgenin, incelemeye konu ihalede benzer iş olarak belirlenen personel servis kiralama hizmetleri ile personel taşıma hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu bağlamda adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, B… Taş. Tur. İnş. Tem. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”