Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTERİR BELGENİN DÜZENLENMESİ HK.

KARAR: YÜKLENİCİNİN KUSURU BULUNMAKSIZIN TASFİYE EDİLEREK KABULÜ/GEÇİCİ KABULÜ YAPILMADAN SONA ERDİRİLEN SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN OLARAK, İŞİN SÖZLEŞMEYE UYGUN VE KUSURSUZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMASI HALİNDE, YÜKLENİCİYE KUSURSUZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KISMA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ TUTARI ÜZERİNDEN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTERİR BELGENİN DÜZENLENEBİLİR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UH. I-594

“… Bu konu ile ilgili olarak alınan, 24.02.2022 tarihli ve 2022.DK.D-52 sayılı  “Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 16.12.2021 tarih ve E:2020/3304, K:5211 sayılı ve 16.12.2021 tarih ve E:2020/3305, K:5210 sayılı kararlar sonrasında, 4735 sayılı Kanun‘un Geçici 4 üncü maddesi kapsamında ya da kapsamı dışında olmak üzere, idarece feshedilen işlere iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda “Kurum görüşü oluşturulması” gündem konulu düzenleyici kurul kararında 

“1)Yüklenicinin kusuru bulunmaksızın tasfiye edilerek kabulü/geçici kabulü yapılmadan sona erdirilen sözleşmelere ilişkin olarak, işin sözleşmesine uygun ve kusursuz olarak gerçekleştirmiş olması halinde, yükleniciye kusursuz olarak gerçekleştirdiği kısma yönelik gerçekleştirilen iş tutarı üzerinden, iş deneyimini gösterir belgenin düzenlenebileceğine,

2) Kararın ilgili bölümünün Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına,” karar verildiği görülmüştür.

 

Anılan karardan, yüklenicinin kusuru bulunmaksızın tasfiye edilerek kabulü/geçici kabulü yapılmadan sona erdirilen sözleşmelere ilişkin olarak, işin sözleşmesine uygun ve kusursuz olarak gerçekleştirmiş olması halinde, yükleniciye kusursuz olarak gerçekleştirdiği kısma yönelik gerçekleştirilen iş tutarı üzerinden, iş deneyimini gösterir belgenin düzenlenebileceği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi A…. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan 27.02.2021 tarihli ve 2019/152961-3863898-1-1 numaralı iş bitirme belgesine konu işin, 30.06.2020 tarihinde idarece kabulünün yapıldığı, yukarıda aktarılan düzenleyici Kurul kararı çerçevesinde de, yüklenicinin kusuru bulunmaksızın tasfiye edilerek kabulünün yapıldığı anlaşıldığından, idarece anılan istekliye iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiş ve başvuru sahibinin anılan istekliye yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”