Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİN KABUL EDİLEBİLMESİ HK.

KARAR: ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞTE BEDELİ BULUNMAYAN SÖZLEŞME İLE SUNULAN FATURALAR ÜZERİNDEN İŞ DENEYİMİNİN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN KANITLAYICI VERİLERİN ORTAYA KONULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-906

“Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gereklerinin yerine getirilmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde alınan 23.02.2022 tarih ve 2022/UH.I-289 sayılı Kurul kararında “Anılan Mahkeme kararı doğrultusunda yapılan incelemede, iş deneyime ilişkin tutarın birden fazla sözleşme birleştirerek yapılıp yapılmadığı ve çağrı hizmetinin sunulmasına ilişkin olmayan tutarların hesaplamaya dahil edilip edilmediğinin tespiti bakımından oluşan tereddütün giderilmesi adına gerek G…A.Ş.den gerekse de P… A.Ş.den bilgi/belge talep edilmesine karşın taraflarca bu tereddüdü ortadan kaldıracak niteliği haiz; faturaların sunulan sözleşmeye ait olduğunu ve belirtilen tutarların birim fiyat ve miktarları belirlenebilen çağrı hizmetinden ibaret olduğunu gösteren herhangi bir dayanak bilgi/belge gönderilemediği, diğer bir deyişle mahkeme kararı gereği Kurum tarafından istenen bilgi/belge talebi öncesinde mevcut belgelerle giderilemeyen tereddütün ortadan kaldırılamadığı, örneğin söz konusu faturalar düzenlenmeden önce fatura döneminde yapılan işlerin miktarını ve birim fiyatlarını gösteren yazışma vb. müstenidat belgeler sunularak giderilmesi mümkün iken bu yönde hareket edilmediği, Kurum tarafından açıkça talep edilmesine karşılık faturaların dayanağı diğer bilgi ve belgelerin de Kurum’a gönderilmediği, özel sektöre gerçekleştirilen işte bedeli bulunmayan sözleşme ile sunulan faturalar üzerinden iş deneyimin kabul edilebilmesi için kanıtlayıcı verilerin ortaya konulamadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde L…Ltd. Şti. – P… A.Ş. İş Ortaklığı tarafından P…A.Ş. adına iş deneyimi tevsiken sunulan belgelerin bu haliyle iş deneyimini tevsik edici belge olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildiği,

 

Anılan kurul kararı akabinde idarece 31.03.2022 tarih ve 3 no’lu düzeltici ihale komisyonu kararı ile L…Ltd. Şti. – P… A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından 20.04.2022 tarihinde P…A.Ş. ile sözleşme imzalandığı ve işin başlama tarihinin 01.05.2022 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.”