Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİN SÖZLEŞME İLE TEVSİKİ HK.

KARAR : KAMUYA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERDE İŞ DENEYİMİ SÖZLEŞME, FATURA VE EKİ BELGELER İLE TEVSİK EDİLEMEZ

KARAR NO : 2023/UH.I-81

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43, 44 ve 47’nci maddeleri incelendiğinde: iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlan hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde ise iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu deneyimin tevsiki için sözleşme ve eki diğer belgeler kullanılarak tevsik işleminin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, sözleşme hükümleri, sözleşmeye konu işin kapsamı çerçevesinde işin esas itibariyle kamuya taahhüt edilen bir iş kapsamında gerçekleştirildiği, böyle bir durumda kamu ihale mevzuatı uyarınca iş deneyiminin sözleşme, fatura ve eki belgeler ile tevsik edilemeyeceği, usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu görülmüştür. Bu kapsamda başvuruya konu ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla B… Organizasyon Otom. Yemekçilik Tem. Bilg. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı da anlaşıldığından, idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”