Hakkakul Logo Beyaz

İŞ DENEYİMİNİN TEVSİK EDİLMESİ HK.

Karar : ÖZEL SEKTÖRE VE KAMUYA YAPILAN ALT YÜKLENİCİLİK İŞLERİNİN TEK BİR SÖZLEŞME İLE TOPLANMASI VE BU SÖZLEŞME VE EKİ BELGELERİN SUNULMASI SURETİYLE İŞ DENEYİMİ TEVSİK EDİLEMEZ

Karar No : 2023/UH.I-76

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri incelendiğinde; iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlan hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenleneceği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde ise iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu deneyimin tevsiki için sözleşme ve eki diğer belgeler kullanılarak tevsik işleminin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında, bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığının anlaşıldığı, böyle bir durumda sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı, kamuya taahhüt edilen kısımlar için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, diğer bir anlatımla özel sektöre ve kamuya yapılan alt yüklenicilik işlerinin tek bir sözleşme ile toplanması ve bu sözleşme ve eki belgelerin sunulması suretiyle iş deneyiminin tevsik edilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A… Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”