Hakkakul Logo Beyaz

İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ AMACIYLA SUNULAN BELGELER İDARELERCE DEĞERLENDİRİLİRKEN, İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞ KAPSAMINDA BULUNMAYAN İŞLERİN TUTARLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ

Karar No : 2022/UY.II-1579

Karar Tarihi : 13.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

“İhalenin konusunun Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi ve Kontrol Edilmesi İşleri olduğu, ihalede 13 adet ihale dokümanı indirildiği, 27.09.2022 tarihinde yapılan ihaleye beş isteklinin katıldığı, başvuru sahibi isteklinin teklifinin, sunulan iş deneyim belgesine konu işler arasında, benzer iş tanımına uygun işlerin toplam tutarının ilgili yeterlik kriterini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalede, ihaleye katılan isteklilerden, teklif ettikleri bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istendiği, ihalede benzer iş tanımının ise Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan D/IV veya E-II grubu işler olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına da yer verileceği, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerektiği; iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan bahse konu belgeler idarelerce değerlendirilirken, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının değerlendirmeye alınmayacağı, ancak iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği, iş deneyim belgesi tutarlarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesine göre güncellenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalede, 81.250.401,50 TL bedel teklif edildiği, bu durumda ilgili yeterlik kriterinin karşılanabilmesi için istekli tarafından ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin asgari (81.250.401,00 TL /2=) 40.625.200,50 TL tutarındaki iş deneyimini gösterir belgelerin sunulması gerektiği, ihale dokümanı düzenlemelerinde benzer iş tanımının D/IV. Grup-1 Kv Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri ve E/II. Grup-Scada Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşleri olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalede sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, EKAP’a kayıtlı 2014/… numaralı iş deneyim belgesinin beyan edildiği, söz konusu iş deneyim belgesinin, iş sahibinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atıksu Dairesi Başkanlığı ve işverenin Kaya İnş. İth. İhr. Taah. Turz. Doğlgz. Tic. A.Ş. olduğu, 2014/… İKN’li Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi işine ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının endüstriyel tesisi izleme ve yönetim sistemleri (SCADA, otomasyon, elektrik ve mekanik işleri) olarak belirtildiği, uygulanan yapı tekniğinin ise 52660 m³/gün kapasiteli Çerkezköy İleri Biyolojik EAAT uygulama projeleri esas alınarak inşaat yapılacak; SCADA, otomasyon, mekanik, elektrik teçhizatı ile analiz laboratuvar cihaz, ekipman ve malzemeleri temin ve monte edilip çalışır durumda teslim edilmesi şeklinde düzenlendiği, belgeye konu işin esaslı unsurunun elektrik ve mekanik işler olarak belirtildiği, işin sözleşme tarihinin 21.08.2014 ve ihale tarihinin 16.07.2014 olduğu, belge tutarının 9.025.898,40 TL olduğu ve belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımının % 45 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak, idare tarafından yapılan değerlendirmelerde, belgeye konu iş kapsamında gerçekleştirilen işlerin 2.130.317,70 TL tutarındaki kısmının D/IV. Grup olarak belirtilen 1 Kv Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri kapsamındaki işler olduğu, başvuru sahibinin daha önce yapmış olduğu bir itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 21.09.2022 tarih ve 2022/UY.I-1145 sayılı Kurul kararında, söz konusu belgeye konu işlerin sadece 1.173.366,74 TL’lik kısmının E/II. Grup-Scada Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşleri olduğu, bu sebeple de toplam 9.025.898,40 TL tutarındaki belgeye konu işin esaslı unsurunun E/II. Grup olarak kabul edilemeyeceği, belgeye konu işlerin benzer iş tanımına uygun kısımlarının güncellenmiş tutarlarının ilgili yeterlik kriterini karşılamadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından bahse konu iş deneyim belgesine ilişkin olarak daha önceki bir tarihte yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 21.09.2022 tarih ve 2022/UY.I-1145 sayılı Kurul kararında, anılan iş deneyim belgesine ilişkin olarak belgeyi düzenleyen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atıksu Dairesi Başkanlığı’ndan 13.09.2022 tarihli ve E-13983960-101.01.02-20059 sayılı yazı ile başvuru sahibinin alt yüklenici sıfatıyla gerçekleştirdiği işlerin esaslı unsurunun belirlenmesi ve belge konusu işin benzer işe uygun olan kısımlarının tespit edilebilmesi amacıyla bilgi ve belge istenildiği, anılan idarenin 16.09.2022 tarihli ve E-94233179-755.01-2677436 sayılı cevabi yazısında, özetle, benzer iş grupları listesine göre başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen işin esaslı unsuru olarak AXI. Grup-Arıtma Tesisleri kapsamındaki elektrik, mekanik, scada ve otomasyon işleri olarak değerlendirildiği bilgisinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, benzer iş tanımının D/IV. Grup-1 Kv Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri ve E/II. Grup-Scada Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşleri olarak belirlendiği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu işlerin toplam tutarının 9.025.898,40 TL olduğu, idare tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu iş kapsamında D/IV. Grup olarak belirtilen 1 Kv Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri kapsamındaki işlerin tutarının 2.130.317,70 TL olduğu, başvuru sahibinin daha önceki bir tarihte yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 21.09.2022 tarih ve 2022/UY.I-1145 sayılı Kurul kararında belirtilen yazışma neticesinde, başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilen işin esaslı unsurunun AXI. Grup-Arıtma Tesisleri kapsamındaki elektrik, mekanik, scada ve otomasyon işleri olduğu ve E/II. Grup-Scada Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşler kapsamında gerçekleştirilen işlerin tutarının 1.173.366,74 TL olduğu, belgeye konu işlerin benzer iş tanımına uygun kısımlarının güncellenmiş tutarlarının ilgili yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”